1976 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഓളങ്ങളേ കുഞ്ഞോളങ്ങളേ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
2 കാലവൃക്ഷത്തിൻ ദലങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
3 ചന്ദ്രകിരണ തരംഗിണിയൊഴുകീ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
4 താഴികക്കുടങ്ങൾ തകർന്നൂ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 മുരുകാ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
6 രാജകുമാരീ ദേവകുമാരീ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
7 സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടും അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി, അമ്പിളി
8 ഏദൻ തോട്ടത്തിന്നേകാന്തതയിൽ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 ചിങ്ങക്കുളിർകാറ്റേ നീ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സെൽമ ജോർജ്, മനോഹരൻ
10 നാദബ്രഹ്മമയീ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 മാനും മയിലും തുള്ളും കാട്ടിൽ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല, സെൽമ ജോർജ്
12 അടുത്താൽ അടി പണിയും അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 കഥകളി കേളി തുടങ്ങി അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
14 നീലക്കരിമ്പിൻ തോട്ടം അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
15 പവിഴമല്ലിപ്പൂവിനിപ്പോൾ അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
16 വർഷമേഘമേ കാലവർഷമേഘമേ അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
17 തിം തിനധിം അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
18 തേവീ തിരുതേവീ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
19 നന്മ നിറഞ്ഞൊരു അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി
20 പച്ചക്കർപ്പൂരമലയിൽ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
21 സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞൂ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 അങ്കിൾ സാന്റാക്‌ളോസ് അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ സി ഒ ആന്റോ, കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം, മനോഹരൻ, സീറോ ബാബു
23 ഒരു മലരിൽ ഒരു തളിരിൽ അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 കുരുവികൾ ഓശാന പാടും അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
25 വാകപ്പൂമരം ചൂടും അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 സൗരമയൂഖം സ്വർണ്ണം പൂശിയ അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
27 ആനന്ദക്കുട്ടനിന്നു പിറന്നാള് അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
28 ആറ്റിറമ്പിലെ സുന്ദരീ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ അഞ്ജലി
29 ഇടവപ്പാതിക്കു കുടയില്ലാതെ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
30 ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യനു അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
31 ലോകം വല്ലാത്ത ലോകം അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
32 എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു നീ വീണ്ടും അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ചന്ദ്രനും താരകളും അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
34 പത്തുപൈസായ്ക്കൊരു പാട്ടുപെട്ടി അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ എസ് ജാനകി
35 പുഷ്പതല്പത്തിൽ അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതിക
36 അങ്ങാടിമരുന്നുകൾ ഞാൻ അമൃതവാഹിനി അടൂർ ഭാസി എ ടി ഉമ്മർ അടൂർ ഭാസി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
37 അഭയദീപമേ തെളിയൂ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
38 ഇരുട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 കൊടുങ്കാറ്റേ നീയിളംകാറ്റാകൂ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
40 ചെമ്പരത്തിക്കാടു പൂക്കും അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 മരുഭൂമിയിൽ വന്ന മാധവമേ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
42 വൃന്ദാവനം സ്വർഗ്ഗമാക്കിയ അമൃതവാഹിനി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ അമ്പിളി
43 ഒരു നാളും പൂക്കാത്ത അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
44 ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ രാഗങ്ങളായി അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്, വാണി ജയറാം
45 നിധിയും കൊണ്ട് അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
46 പൂത്തുലയും പൂമരമൊന്നക്കരെ അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
47 രാഗദേവത അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 കണ്ണാം പൊത്തീലേലേ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
49 തങ്കക്കണിക്കൊന്ന പൂ വിതറും അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി ലീല
50 നരനായിങ്ങനെ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
51 പെണ്ണിന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ
52 രാജസൂയം കഴിഞ്ഞു അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 ഒന്നാനാമങ്കണത്തിൽ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
55 തട്ടല്ലേ മുട്ടല്ലേ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ, കോറസ്
56 വസന്തം നിന്നോടു പിണങ്ങി അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
57 സത്യമാണു ദൈവമെന്ന് പാടി അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
58 നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 മുരളി മധുമുരളി അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
60 ഉത്തമമഹിളാമാണിക്യം നീ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി, ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ, രവീന്ദ്രൻ, എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
61 മുല്ലമാല ചൂടി വന്ന വെള്ളിമേഘമേ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
62 വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ
63 ചന്ദനഗന്ധികൾ വിരിയും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
64 തുഷാരബിന്ദുക്കളേ ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
65 നിമിഷദലങ്ങൾ നിർവൃതികൊള്ളും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
66 ഹേമന്തം തൊഴുതുണരും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
67 ഏതേതു പൊന്മലയിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ
68 ഒരു പ്രേമകവിത തൻ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
69 ഗുരുവായൂരപ്പാ അഭയം ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി
70 തരംഗമാലകൾ പാടീ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
71 മണിയടി എങ്ങും മണിയടി ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
72 സത്യമാണു ദൈവമെന്നു പാടി ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
73 ആടാതെ തളരുന്ന കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
74 രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടീ - M കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 വാസരസങ്കല്പത്തിൻ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
76 വിധുമുഖീ നിൻ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
77 സ്വരങ്ങൾ നിൻ പ്രിയസഖികൾ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
78 അങ്ങാടി ചുറ്റി വരും കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി സുശീല
79 കണ്ണുനീരിനും റ്റാറ്റാ കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
80 പൊന്നാര്യൻ കതിരിട്ട് കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
81 മലർവെണ്ണിലാവോ കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
82 ആയിരവല്ലിത്തിരുമകളേ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
83 ചിത്തിരത്തോണിക്ക് പൊന്മാല ചുറ്റും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
84 മനിസന്‍ മണ്ണില് പരകോടി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
85 മൈലാഞ്ചിക്കാട്ടിലു പാടി പറന്നു വരും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി, ബി വസന്ത
86 വെള്ളിപ്പൂന്തട്ടമിട്ട് വെള്ളിക്കൊലുസും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 സ്വപ്നങ്ങൾ താഴികക്കുടമേന്തും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
88 കണ്ണനാമുണ്ണീ കണ്ണിലുണ്ണി കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ലീല, പി സുശീല
89 കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
90 മലരിലും മനസ്സിലും കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
91 സ്വയംവരതിരുന്നാൾ കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
92 അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണാ കേണലും കളക്ടറും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
93 കായാമ്പൂവര്‍ണ്ണന്റെ കാഞ്ചനച്ചിലമ്പിന്റെ കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
94 തളിരോടു തളിരിടുമഴകേ കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ
95 നക്ഷത്ര ചൂഡാമണികൾ കേണലും കളക്ടറും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 ശ്രീകോവിൽ ചുമരുകളിടിഞ്ഞു കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
97 കുളിരു കോരണ്‌ കരള്‌ തുടിക്കണ്‌ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
98 ചിത്രകന്യകേ നിന്മുഖം ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
99 ചിരിക്കുടുക്കേ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ, കോറസ്
100 മധുരമധുരമെൻ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് എസ് ജാനകി
101 റിക്ഷാവാലാ ഓ റിക്ഷാവാലാ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി സുശീല, പി ജയചന്ദ്രൻ
102 അഷ്ടമംഗല്യ സുപ്രഭാതത്തിൽ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
103 കാർത്തികപ്പൂക്കൂട നിവർത്തി ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 പഞ്ചമി ചന്ദ്രിക വന്നു ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
105 വാസനച്ചെപ്പു തകർന്നൊരെൻ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
106 വൈരം പതിച്ചൊരു പല്ലക്കിൽ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
107 സ്യമന്ത പഞ്ചക തീർത്ഥത്തിനടുത്തൊരു ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
108 ആദിപരാശക്തി (M) ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
109 ആദിപരാശക്തീ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ ജയശ്രീ
110 കനകകുണ്ഡല ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ശങ്കരാചാര്യർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
111 ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതീ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
112 പഞ്ചമിചന്ദ്രികയിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം, കോറസ്
113 പുള്ളിപ്പശുവിന്റെ കുഞ്ഞേ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ അമ്പിളി
114 മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
115 രതിദേവി എഴുന്നള്ളുന്നൂ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
116 ശാരദചന്ദ്രാനനേ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
117 അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
118 കറുകറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
119 തുറക്കൂ മിഴിതുറക്കൂ ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം എസ് ജാനകി
120 ആശ്ചര്യ ചൂഡാമണി തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
121 കാറ്റിനു കുളിരു കോരി തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
122 ചന്ദ്രമൗലീ ചതുർത്ഥിയാമിനീ തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
123 പൂമുകിലൊരു പുഴയാകാൻ കൊതിച്ചു തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് പി സുശീല
124 മാനത്തെ കനലു കെട്ടൂ തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
125 കേളീ നളിനം വിടരുമോ തുലാവർഷം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
126 പാറയിടുക്കില്‍ മണ്ണുണ്ടോ തുലാവർഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, സെൽമ ജോർജ്
127 മാടത്തക്കിളിപ്പെണ്ണേ മടിച്ചിക്കോതേ തുലാവർഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സെൽമ ജോർജ്
128 യമുനേ നീയൊഴുകൂ തുലാവർഷം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
129 സ്വപ്നാടനം ഞാൻ തുടരുന്നു തുലാവർഷം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി
130 ഇന്ദ്രധനുസ്സു കൊണ്ടിലക്കുറിയണിയും തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
131 ത്രിശങ്കുസ്വർഗ്ഗത്തെ തമ്പുരാട്ടി തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
132 ധര്‍മ്മസമരം വിജയിച്ചു തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
133 വയനാടൻ കാവിലെ കിളിമകളേ തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
134 അവന്റെ വസ്ത്രം നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ പി ചന്ദ്രഭാനു
135 കരഞ്ഞു കയറിയ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്
136 ചിത്രമണി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്
137 ദന്തഗോപുര മേഘരഥത്തിൽ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ എസ് ജാനകി
138 കാലത്തിൻ കളിവീണ പാടി നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
139 നീ എന്റെ ലഹരി - F നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
140 നീയെന്റെ ലഹരി -M നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 നീലനഭസ്സിൽ നീരദസരസ്സിൽ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
142 മണ്ണിൽ വിണ്ണിൻ സങ്കല്പമെഴുതിയ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
143 വസന്തമേ പ്രേമവസന്തമേ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
144 ആരെടാ വലിയവൻ നീലസാരി ചേരി വിശ്വനാഥ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
145 എൻ പ്രിയമുരളിയിൽ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
146 കാശ്മീര സന്ധ്യകളേ കൊണ്ടുപോരൂ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
147 തപസ്വിനീ ഉണരൂ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
148 പാർവ്വണശശികല ഉദിച്ചതോ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൻ ശ്രീകാന്ത്, അമ്പിളി
149 പ്രിയദര്‍ശിനീ നിന്‍ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
150 അനുരാഗസുരഭില നിമിഷങ്ങളേ പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
151 തെയ്യത്തോം തെയ്യത്തോം താലപ്പൊലി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം, കോറസ്
152 പഞ്ചമിപ്പാലാഴി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
153 രജനീഗന്ധിവിടർന്നു പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ജോളി എബ്രഹാം
154 വണ്ണാത്തിക്കിളി വായാടിക്കിളി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
155 വന്നാട്ടെ ഓ മൈ ഡിയർ ബട്ടർഫ്ലൈ പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
156 എന്റെ മനസ്സ് പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ, കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
157 ചന്ദ്രമദം പിഴിഞ്ഞെടുത്തു പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
158 ചന്ദ്രമദം പിഴിഞ്ഞെടുത്തു (ഫീമെയിൽ) പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
159 ഞാറ്റുവേലപ്പൂക്കളേ പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
160 മല്ലീശരന്റെ മലരേ പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
161 ഹാ മുറുക്ക് പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
162 ഉദയദീപിക കണ്ടു തൊഴുന്നു പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
163 ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞത് പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
164 തൊട്ടാൽ പൊട്ടും രസക്കുടുക്കേ പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
165 മാനം പൊട്ടിവീണു പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ ജോളി എബ്രഹാം, സി ഒ ആന്റോ
166 ഇന്ദ്രനീലാംബരമന്നുമിന്നും പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
167 കുങ്കുമപ്പൊട്ടിലൂറും കവിതേ പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
168 ദിവാസ്വപ്നമിന്നെനിക്കൊരു പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം, പി മാധുരി
169 രതിദേവതാശില്പമേ പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
170 കണ്മുനയിൽ പുഷ്പശരം പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
171 പഴനിമലക്കോവിലിലെ പാൽക്കാവടി പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
172 ഭൂമിക്ക് ബർമ്മ വെയ്ക്കും പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പട്ടം സദൻ
173 മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ നമ്മൾ പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
174 സ്വപ്നഹാരമണിഞ്ഞെത്തും പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
175 ആരോമൽ പൈതലിനായി പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
176 എങ്ങു പോയ് എങ്ങു പോയ് പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
177 കവിളിണയില്‍ മാതളപ്പൂക്കള്‍ പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
178 കൊത്തിക്കൊത്തി മൊറത്തിൽ പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് അമ്പിളി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
179 ചന്ദ്രികച്ചാര്‍ത്തിന്റെ ചന്തം പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
180 കാവേരീ തലക്കാവേരീ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൻ ശ്രീകാന്ത്, കോറസ്
181 തെങ്കാശി തെന്മല മേലേ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
182 നീരാട്ട് പൊങ്കൽ നീരാട്ട് പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
183 മാട്ടുപ്പൊങ്കൽ മകരപ്പൊങ്കൽ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി, പി ജയചന്ദ്രൻ, എൻ ശ്രീകാന്ത്
184 മാമരമോ പൂമരമോ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
185 മാർകഴിയിൽ മല്ലിക പൂത്താൽ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
186 ശിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ ചേമ്പുള്ളിച്ചേലയുടെ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി
187 ഗാനത്തിൻ കല്ലോലിനിയിൽ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
188 പുലയനാര്‍ മണിയമ്മ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
189 പുലയനാർ മണിയമ്മ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
190 വാതം പിത്തകഫങ്ങളാല്‍ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
191 ഹരിത കാനന ശ്യാമളച്ഛായയിൽ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
192 അറിയാമോ ചേച്ചീ അറിയാമോ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
193 തിരുവാതിര മനസ്സിൽ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, ബി വസന്ത
194 മാണിക്യ ശ്രീകോവിൽ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
195 മുരളീഗാനത്തിൻ കല്ലോലിനീ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
196 ഒരു നോക്കു ദേവീ കണ്ടോട്ടെ മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
197 ഓ മൈ ലവ് മൈ ലവ് മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ, മനോഹരി
198 കാശായ കാശെല്ലാം പൊൻകാശ് മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി എ സി ലളിത
199 താഴ്വരയിൽ മഞ്ഞു പെയ്തു മധുരം തിരുമധുരം രവി വള്ളത്തോൾ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, ഇബ്രാഹിം
200 നടുവൊടിഞ്ഞൊരു മുല്ലാക്ക മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, മനോഹരി
201 വേദന വിളിച്ചോതി മധുരം തിരുമധുരം മുപ്പത്ത് രാമചന്ദ്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
202 ഒട്ടിയ വയറ്റിലെ കൊട്ടുമേളം മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ബി വസന്ത
203 കണ്ടാലഴകുള്ള പൊൻ പുള്ളിക്കാള മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
204 കളിക്കുട്ടിപ്രായം പടികടന്നു മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല, കോറസ്
205 കുളിര്‌ കുളിര്‌ മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, ജയശ്രീ
206 ജ്യോതിർമയീ ദേവീ മല്ലനും മാതേവനും പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കുമരകം രാജപ്പൻ ജയശ്രീ, കോറസ്
207 പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍ മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സെൽമ ജോർജ്
208 ഉറക്കം മിഴികളില്‍ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് പി സുശീല, എം എൽ ശ്രീകാന്ത്
209 തുളസീവിവാഹനാളിൽ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് എസ് ജാനകി
210 നിലാവോ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
211 മായയാം മാരീചൻ മുൻപേ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
212 സന്താനഗോപാലം പാടിയുറക്കാം മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് എൽ ആർ ഈശ്വരി
213 സ്വപ്നം തരുന്നതും നീ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് പി സുശീല
214 അനുരാഗം അനുരാഗം മിസ്സി മധു ആലപ്പുഴ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
215 ഉറങ്ങൂ ഒന്നുറങ്ങൂ മിസ്സി ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
216 കുങ്കുമസന്ധ്യാക്ഷേത്രക്കുളങ്ങരെ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
217 ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൻ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
218 ഹരിവംശാഷ്ടമി മിസ്സി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
219 ആകാശത്താഴ്വരക്കാട്ടിൽ മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ സതി
220 കണ്ണുനീരിൻ കടലിലേക്കാരുമാരുമറിയാതെ മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് പി ജയചന്ദ്രൻ
221 ജീവിതം പ്രണയമധുരം മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
222 നിത്യചൈതന്യദായകാ മുത്ത് കെ നാരായണ പിള്ള പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
223 ഭൂഗോളം ഒരു ശ്മശാനം മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
224 വിമൂകശോക സ്മൃതികളുണര്‍ത്തി മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
225 വിമൂകശോക സ്മൃതികളുണർത്തി മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
226 ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
227 കണ്ണീരു കണ്ടാൽ ചിരിക്കുമെടീ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
228 രാധികാ കൃഷ്ണാരാധികാ മോഹിനിയാട്ടം ജി ദേവരാജൻ മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണി
229 സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
230 അറുപത്തിനാലു കലകൾ യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
231 തേൻ കിണ്ണം പൂം കിണ്ണം യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
232 നിശീഥിനീ നിശീഥിനീ യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
233 പോകാം നമുക്കു പോകാം യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
234 അരുവി പാലരുവി യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
235 ആഷാഢമാസം ആത്മാവിൽ മോഹം യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം
236 കാമന്റെ കൊടിയുടെ അടയാളം യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
237 ലൗലിപ്പെണ്ണേ ലില്ലിപ്പെണ്ണേ യുദ്ധഭൂമി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
238 അക്കരപ്പച്ച തേടിപ്പോയോളേ രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
239 ഏഴുനിലപ്പന്തലിട്ട രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 മുത്തുക്കുടക്കീഴിൽ രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
241 രത്നാകരത്തിന്റെ മടിയിൽ നിന്നും രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
242 ഇന്ദ്രനീലത്തുകിലുകൾ ചാർത്തി രാജാങ്കണം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
243 ഓർശലേമിൻ നായകാ രാജാങ്കണം നെൽസൺ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
244 സന്ധ്യതൻ കവിൾ തുടുത്തു രാജാങ്കണം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
245 അമ്മിണീ എന്റെ അമ്മിണീ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
246 അശോകവനത്തിൽ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞൂ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
247 ഇണങ്ങിയാലെൻ തങ്കം ചിരിക്കുടുക്ക രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
248 കാവ്യഭാവനാ മഞ്ജരികൾ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
249 രോഹിണീ നക്ഷത്രം രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
250 കാലത്തെ മഞ്ഞു കൊണ്ട് റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
251 ചാരുലതേ ചന്ദ്രിക റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
252 നൈറ്റ് ഈസ് യംഗ് റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
253 പുഷ്പോത്സവ പന്തലിന്നുള്ളിലെ റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
254 മൃഗാംഗ ബിംബമുദിച്ചൂ റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
255 സ്വമ്മിംഗ് പൂൾ ലവ്‌ലി റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
256 നായകാ പാലകാ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം വാണി ജയറാം, കോറസ്
257 പകലിന്റെ വിരിമാറിൽ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
258 മാനത്തു താരങ്ങൾ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
259 രാവുറങ്ങി താഴെ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
260 ആദത്തിൻ അചുംബിത ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
261 ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ നാട്ടുകാരേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ, മനോഹരൻ
262 നിശാസുന്ദരീ നിൽക്കൂ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
263 മത്സരിക്കാനാരുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, അമ്പിളി
264 സൂര്യകാന്തിപ്പൂ ചിരിച്ചു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
265 കറുത്താലും വേണ്ടില്ല വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
266 തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
267 നിൻ മൃദുമൊഴിയിൽ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
268 പ്രാണേശ്വരാ പ്രാണേശ്വരാ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
269 മന്മഥന്റെ കൊടിയടയാളം വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
270 വിടരും മുൻപേ വീണടിയുന്നൊരു വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
271 സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
272 ഹുസ്‌ന് ചാഹെ തോ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
273 ഉണർന്നൂ ഞാൻ ഉണർന്നൂ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം, അമ്പിളി
274 യുവഭാരതശിൽപികളേ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ
275 സമയം ചൈത്രസായന്തനം വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
276 സീമന്തരേഖയിൽ നിന്റെ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
277 ശ്രീ ശബരീശ്വര ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ (ആല്‍ബം) ജയൻ ജയൻ
278 ശ്രീശബരീശ്വര ആദിപരാൽപ്പരാ ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ (ആല്‍ബം) തുളസീവനം ജയവിജയ ജയവിജയ
279 അടിതൊട്ടു മുടിയോളം സമസ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി
280 അഭയം നീയേ ആശ്രയം നീയേ സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു
281 കിളി ചിലച്ചു സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു കെ ജെ യേശുദാസ്
282 നിറപറ ചാർത്തിയ സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു പി സുശീല
283 മംഗലയാതിര രാത്രി സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു ലേഖ കെ നായർ
284 മൃഗമദസുഗന്ധ തിലകം സമസ്യ ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
285 ഒരു നിമിഷം തരൂ സിന്ദൂരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
286 കാഞ്ചനത്താരകൾ കണ്ണുകൾ സിന്ദൂരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
287 യദുകുലമാധവാ സിന്ദൂരം ശശികല മേനോൻ എ ടി ഉമ്മർ ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
288 വൈശാഖയാമിനി വിരുന്നു വന്നു സിന്ദൂരം കോന്നിയൂർ ഭാസ് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
289 സിന്ദൂരപുഷ്പവന ചകോരം സിന്ദൂരം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
290 നാടും വീടും ഇല്ലാത്ത സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
291 പൂക്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കേണം സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
292 സങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണമരം സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
293 സ്നേഹത്തിൻ കോവിലിൽ സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
294 ആയിരം പൊൻ പണം സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം, എൽ ആർ ഈശ്വരി
295 നിത്യകാമുകീ നിന്നെ തിരഞ്ഞു ഞാൻ സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
296 സൃഷ്ടി തൻ സൗന്ദര്യമുന്തിരിച്ചാറിനായ് സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
297 അന്തപ്പുരത്തിൽ സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി
298 അവളൊരു കവിത സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
299 ഉത്തരാഗാരത്തിലുഷ സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
300 എനിക്കും കുളിരുന്നു സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
301 പഞ്ചവാദ്യം കൊട്ടിപ്പാടും പൊന്നമ്പലം സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി
302 യാ ഇലാഹി സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
303 കണ്ണീര്‍ക്കടലിന്‍ കല്ലോലമാലയില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
304 പണ്ടു പണ്ടൊരു പാലച്ചില്ലയില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ പി സുശീല
305 വേദന നിന്നു വിതുമ്പുന്ന ഹൃത്തില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
306 സ്വർഗ്ഗ ഗോപുര വാതിലിൽ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ എസ് ജാനകി
307 എന്റെ പ്രേമം നിനക്കു ചുറ്റും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
308 കണ്ണാ കണ്ണാ കരിമുകിൽ വർണ്ണാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
309 കണ്ണാലെൻ നെഞ്ചത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
310 നീലത്തടാകത്തിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
311 സുമംഗലാതിര രാത്രി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
312 കനകത്തളികയിൽ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
313 തെന്മലയുടെ മുല ചുരന്നേ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
314 പൂത്തുമ്പീ പൂവൻ തുമ്പീ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
315 മന്ദാകിനീ ഗാനമന്ദാകിനീ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
316 വിപഞ്ചികേ വിടപറയും സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
317 എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
318 ഒരു ദേവൻ വാഴും ക്ഷേത്രം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
319 കണ്ണുപ്പൊത്തിക്കളിയാണു ജീവിതം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
320 പുഞ്ചിരിയോ പൂവിൽ വീണ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
321 മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
322 മനസ്സിൽ തീനാളമെരിയുമ്പോഴും ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി