1976 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഓളങ്ങളേ കുഞ്ഞോളങ്ങളേ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
2 കാലവൃക്ഷത്തിൻ ദലങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
3 ചന്ദ്രകിരണ തരംഗിണിയൊഴുകീ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി, ബി വസന്ത
4 താഴികക്കുടങ്ങൾ തകർന്നൂ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
5 മുരുകാ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
6 രാജകുമാരീ ദേവകുമാരീ അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
7 സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടും അംബ അംബിക അംബാലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി മാധുരി, അമ്പിളി
8 ഏദൻ തോട്ടത്തിന്നേകാന്തതയിൽ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 ചിങ്ങക്കുളിർകാറ്റേ നീ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സെൽമ ജോർജ്, മനോഹരൻ
10 നാദബ്രഹ്മമയീ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
11 മാനും മയിലും തുള്ളും കാട്ടിൽ അഗ്നിപുഷ്പം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല, സെൽമ ജോർജ്
12 അടുത്താൽ അടി പണിയും അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 കഥകളി കേളി തുടങ്ങി അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
14 നീലക്കരിമ്പിൻ തോട്ടം അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
15 പവിഴമല്ലിപ്പൂവിനിപ്പോൾ അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
16 വർഷമേഘമേ കാലവർഷമേഘമേ അജയനും വിജയനും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
17 തിം തിനധിം അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
18 തേവീ തിരുതേവീ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
19 നന്മ നിറഞ്ഞൊരു അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി
20 പച്ചക്കർപ്പൂരമലയിൽ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
21 സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞൂ അനാവരണം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 അങ്കിൾ സാന്റാക്‌ളോസ് അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ സി ഒ ആന്റോ, കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം, മനോഹരൻ, സീറോ ബാബു
23 ഒരു മലരിൽ ഒരു തളിരിൽ അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
24 കുരുവികൾ ഓശാന പാടും അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
25 വാകപ്പൂമരം ചൂടും അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
26 സൗരമയൂഖം സ്വർണ്ണം പൂശിയ അനുഭവം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
27 ആനന്ദക്കുട്ടനിന്നു പിറന്നാള് അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
28 ആറ്റിറമ്പിലെ സുന്ദരീ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ ആർ അഞ്ജലി
29 ഇടവപ്പാതിക്കു കുടയില്ലാതെ അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
30 ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യനു അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
31 ലോകം വല്ലാത്ത ലോകം അപ്പൂപ്പൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
32 എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു നീ വീണ്ടും അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 ചന്ദ്രനും താരകളും അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
34 പത്തുപൈസായ്ക്കൊരു പാട്ടുപെട്ടി അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ എസ് ജാനകി
35 പുഷ്പതല്പത്തിൽ അഭിനന്ദനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കണ്ണൂർ രാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതിക
36 അങ്ങാടിമരുന്നുകൾ ഞാൻ അമൃതവാഹിനി അടൂർ ഭാസി എ ടി ഉമ്മർ അടൂർ ഭാസി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
37 അഭയദീപമേ തെളിയൂ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
38 ഇരുട്ടിൽ കൊളുത്തി വെച്ച അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 കൊടുങ്കാറ്റേ നീയിളംകാറ്റാകൂ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
40 ചെമ്പരത്തിക്കാടു പൂക്കും അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
41 മരുഭൂമിയിൽ വന്ന മാധവമേ അമൃതവാഹിനി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
42 വൃന്ദാവനം സ്വർഗ്ഗമാക്കിയ അമൃതവാഹിനി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ അമ്പിളി
43 ഒരു നാളും പൂക്കാത്ത അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
44 ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ രാഗങ്ങളായി അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്, വാണി ജയറാം
45 നിധിയും കൊണ്ട് അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
46 പൂത്തുലയും പൂമരമൊന്നക്കരെ അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
47 രാഗദേവത അമ്മ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 കണ്ണാം പൊത്തീലേലേ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
49 തങ്കക്കണിക്കൊന്ന പൂ വിതറും അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി ലീല
50 നരനായിങ്ങനെ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
51 പെണ്ണിന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ
52 രാജസൂയം കഴിഞ്ഞു അമ്മിണി അമ്മാവൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 ഒന്നാനാമങ്കണത്തിൽ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
55 തട്ടല്ലേ മുട്ടല്ലേ അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ, കോറസ്
56 വസന്തം നിന്നോടു പിണങ്ങി അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
57 സത്യമാണു ദൈവമെന്ന് പാടി അയൽക്കാരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
58 നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
59 മുരളി മധുമുരളി അരുത് യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
60 അച്ഛൻ നാളെയൊരപ്പൂപ്പൻ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല, അമ്പിളി, സെൽമ ജോർജ്
61 ഉത്തമമഹിളാമാണിക്യം നീ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി, ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ, രവീന്ദ്രൻ, എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
62 മുല്ലമാല ചൂടി വന്ന വെള്ളിമേഘമേ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
63 വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ
64 ചന്ദനഗന്ധികൾ വിരിയും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 തുഷാരബിന്ദുക്കളേ ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
66 നിമിഷദലങ്ങൾ നിർവൃതികൊള്ളും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
67 ഹേമന്തം തൊഴുതുണരും ആലിംഗനം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
68 ആദിലക്ഷ്മി ധാന്യലക്ഷ്മി ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
69 ഏഴു നിറങ്ങൾ വിളക്കു വെച്ചൂ ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
70 തുളസിമാല മുല്ലമാല ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
71 ദേവീ വിഗ്രഹമോ ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
72 നായകനാര് പ്രതിനായകനാര് ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
73 രാജയോഗം എനിക്ക് രാജയോഗം ഉദ്യാനലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
74 ഏതേതു പൊന്മലയിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ
75 ഒരു പ്രേമകവിത തൻ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
76 ഗുരുവായൂരപ്പാ അഭയം ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി
77 തരംഗമാലകൾ പാടീ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 മണിയടി എങ്ങും മണിയടി ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
79 സത്യമാണു ദൈവമെന്നു പാടി ഒഴുക്കിനെതിരെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
80 ആടാതെ തളരുന്ന കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
81 രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടീ - M കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
82 വാസരസങ്കല്പത്തിൻ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
83 വിധുമുഖീ നിൻ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
84 സ്വരങ്ങൾ നിൻ പ്രിയസഖികൾ കന്യാദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
85 അങ്ങാടി ചുറ്റി വരും കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി സുശീല
86 കണ്ണുനീരിനും റ്റാറ്റാ കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
87 പൊന്നാര്യൻ കതിരിട്ട് കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
88 മലർവെണ്ണിലാവോ കാമധേനു യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ
89 ആയിരവല്ലിത്തിരുമകളേ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
90 ചിത്തിരത്തോണിക്ക് പൊന്മാല ചുറ്റും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
91 മനിസന്‍ മണ്ണില് പരകോടി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
92 മൈലാഞ്ചിക്കാട്ടിലു പാടി പറന്നു വരും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ അമ്പിളി, ബി വസന്ത
93 വെള്ളിപ്പൂന്തട്ടമിട്ട് വെള്ളിക്കൊലുസും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 സ്വപ്നങ്ങൾ താഴികക്കുടമേന്തും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
95 കണ്ണനാമുണ്ണീ കണ്ണിലുണ്ണി കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ലീല, പി സുശീല
96 കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
97 മലരിലും മനസ്സിലും കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
98 സ്വയംവരതിരുന്നാൾ കുറ്റവും ശിക്ഷയും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണാ കേണലും കളക്ടറും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
100 കായാമ്പൂവര്‍ണ്ണന്റെ കാഞ്ചനച്ചിലമ്പിന്റെ കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
101 തളിരോടു തളിരിടുമഴകേ കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ
102 നക്ഷത്ര ചൂഡാമണികൾ കേണലും കളക്ടറും വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 ശ്രീകോവിൽ ചുമരുകളിടിഞ്ഞു കേണലും കളക്ടറും മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
104 കുളിരു കോരണ്‌ കരള്‌ തുടിക്കണ്‌ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
105 ചിത്രകന്യകേ നിന്മുഖം ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
106 ചിരിക്കുടുക്കേ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ, കോറസ്
107 മധുരമധുരമെൻ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് എസ് ജാനകി
108 റിക്ഷാവാലാ ഓ റിക്ഷാവാലാ ചിരിക്കുടുക്ക യൂസഫലി കേച്ചേരി ശങ്കർ ഗണേഷ് പി സുശീല, പി ജയചന്ദ്രൻ
109 അഷ്ടമംഗല്യ സുപ്രഭാതത്തിൽ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
110 കാർത്തികപ്പൂക്കൂട നിവർത്തി ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
111 പഞ്ചമി ചന്ദ്രിക വന്നു ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി
112 വാസനച്ചെപ്പു തകർന്നൊരെൻ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
113 വൈരം പതിച്ചൊരു പല്ലക്കിൽ ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
114 സ്യമന്ത പഞ്ചക തീർത്ഥത്തിനടുത്തൊരു ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 ആദിപരാശക്തി (M) ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
116 ആദിപരാശക്തീ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ ജയശ്രീ
117 കനകകുണ്ഡല ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ശങ്കരാചാര്യർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ കെ ജെ യേശുദാസ്
118 ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതീ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 പഞ്ചമിചന്ദ്രികയിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം, കോറസ്
120 പുള്ളിപ്പശുവിന്റെ കുഞ്ഞേ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ അമ്പിളി
121 മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
122 രതിദേവി എഴുന്നള്ളുന്നൂ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
123 ശാരദചന്ദ്രാനനേ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
124 അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
125 ഊരുവിട്ട് പാരുവിട്ട് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം എൽ ആർ അഞ്ജലി, കോറസ്
126 ഏഴുമലകൾക്കുമപ്പുറത്ത് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം കൗസല്യ
127 കറുകറുത്തൊരു പെണ്ണാണ് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
128 ചെല്ലക്കാറ്റ് വരണുണ്ട് ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം കൗസല്യ
129 തുറക്കൂ മിഴിതുറക്കൂ ഞാവല്‍പ്പഴങ്ങൾ മുല്ലനേഴി ശ്യാം എസ് ജാനകി
130 ആശ്ചര്യ ചൂഡാമണി തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
131 കാറ്റിനു കുളിരു കോരി തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
132 ചന്ദ്രമൗലീ ചതുർത്ഥിയാമിനീ തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
133 പൂമുകിലൊരു പുഴയാകാൻ കൊതിച്ചു തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് പി സുശീല
134 മാനത്തെ കനലു കെട്ടൂ തീക്കനൽ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
135 കേളീ നളിനം വിടരുമോ തുലാവർഷം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
136 പാറയിടുക്കില്‍ മണ്ണുണ്ടോ തുലാവർഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, സെൽമ ജോർജ്
137 മാടത്തക്കിളിപ്പെണ്ണേ മടിച്ചിക്കോതേ തുലാവർഷം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സെൽമ ജോർജ്
138 യമുനേ നീയൊഴുകൂ തുലാവർഷം വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
139 സ്വപ്നാടനം ഞാൻ തുടരുന്നു തുലാവർഷം ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സലിൽ ചൗധരി എസ് ജാനകി
140 ഇന്ദ്രധനുസ്സു കൊണ്ടിലക്കുറിയണിയും തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 ത്രിശങ്കുസ്വർഗ്ഗത്തെ തമ്പുരാട്ടി തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
142 ധര്‍മ്മസമരം വിജയിച്ചു തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
143 വയനാടൻ കാവിലെ കിളിമകളേ തെമ്മാടി വേലപ്പൻ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
144 അവന്റെ വസ്ത്രം നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ പി ചന്ദ്രഭാനു
145 കരഞ്ഞു കയറിയ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്
146 ചിത്രമണി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ യേശുദാസ്
147 ദന്തഗോപുര മേഘരഥത്തിൽ നിന്റെ രാജ്യം വരണം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ എസ് ജാനകി
148 കാലത്തിൻ കളിവീണ പാടി നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
149 നീ എന്റെ ലഹരി - F നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
150 നീയെന്റെ ലഹരി -M നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
151 നീലനഭസ്സിൽ നീരദസരസ്സിൽ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
152 മണ്ണിൽ വിണ്ണിൻ സങ്കല്പമെഴുതിയ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
153 വസന്തമേ പ്രേമവസന്തമേ നീ എന്റെ ലഹരി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
154 ആരെടാ വലിയവൻ നീലസാരി ചേരി വിശ്വനാഥ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
155 എൻ പ്രിയമുരളിയിൽ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
156 കാശ്മീര സന്ധ്യകളേ കൊണ്ടുപോരൂ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
157 തപസ്വിനീ ഉണരൂ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
158 പാർവ്വണശശികല ഉദിച്ചതോ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൻ ശ്രീകാന്ത്, അമ്പിളി
159 പ്രിയദര്‍ശിനീ നിന്‍ നീലസാരി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
160 അനുരാഗസുരഭില നിമിഷങ്ങളേ പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
161 തെയ്യത്തോം തെയ്യത്തോം താലപ്പൊലി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം, കോറസ്
162 പഞ്ചമിപ്പാലാഴി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
163 രജനീഗന്ധിവിടർന്നു പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ജോളി എബ്രഹാം
164 വണ്ണാത്തിക്കിളി വായാടിക്കിളി പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
165 വന്നാട്ടെ ഓ മൈ ഡിയർ ബട്ടർഫ്ലൈ പഞ്ചമി യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
166 എന്റെ മനസ്സ് പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ, കെ സി വർഗീസ് കുന്നംകുളം
167 ചന്ദ്രമദം പിഴിഞ്ഞെടുത്തു പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
168 ചന്ദ്രമദം പിഴിഞ്ഞെടുത്തു (ഫീമെയിൽ) പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
169 ഞാറ്റുവേലപ്പൂക്കളേ പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
170 മല്ലീശരന്റെ മലരേ പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
171 ഹാ മുറുക്ക് പനിനീർ മഴ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
172 ഉദയദീപിക കണ്ടു തൊഴുന്നു പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
173 ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞത് പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
174 തൊട്ടാൽ പൊട്ടും രസക്കുടുക്കേ പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
175 മാനം പൊട്ടിവീണു പാരിജാതം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ ജോളി എബ്രഹാം, സി ഒ ആന്റോ
176 ഇന്ദ്രനീലാംബരമന്നുമിന്നും പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
177 കുങ്കുമപ്പൊട്ടിലൂറും കവിതേ പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
178 ദിവാസ്വപ്നമിന്നെനിക്കൊരു പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം, പി മാധുരി
179 രതിദേവതാശില്പമേ പാൽക്കടൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
180 കണ്മുനയിൽ പുഷ്പശരം പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 പഴനിമലക്കോവിലിലെ പാൽക്കാവടി പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
182 ഭൂമിക്ക് ബർമ്മ വെയ്ക്കും പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പട്ടം സദൻ
183 മനുഷ്യപുത്രന്മാരേ നമ്മൾ പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
184 സ്വപ്നഹാരമണിഞ്ഞെത്തും പിക് പോക്കറ്റ് പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
185 ആരോമൽ പൈതലിനായി പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
186 എങ്ങു പോയ് എങ്ങു പോയ് പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ജയചന്ദ്രൻ
187 കവിളിണയില്‍ മാതളപ്പൂക്കള്‍ പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
188 കൊത്തിക്കൊത്തി മൊറത്തിൽ പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് അമ്പിളി, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
189 ചന്ദ്രികച്ചാര്‍ത്തിന്റെ ചന്തം പുഷ്പശരം സുബൈർ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
190 കാവേരീ തലക്കാവേരീ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, എൻ ശ്രീകാന്ത്, കോറസ്
191 തെങ്കാശി തെന്മല മേലേ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
192 നീരാട്ട് പൊങ്കൽ നീരാട്ട് പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
193 മാട്ടുപ്പൊങ്കൽ മകരപ്പൊങ്കൽ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി, പി ജയചന്ദ്രൻ, എൻ ശ്രീകാന്ത്
194 മാമരമോ പൂമരമോ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
195 മാർകഴിയിൽ മല്ലിക പൂത്താൽ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
196 ശിങ്കാരപ്പെണ്ണിന്റെ ചേമ്പുള്ളിച്ചേലയുടെ പൊന്നി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, പി മാധുരി
197 ഗാനത്തിൻ കല്ലോലിനിയിൽ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
198 പുലയനാര്‍ മണിയമ്മ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
199 പുലയനാർ മണിയമ്മ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
200 വാതം പിത്തകഫങ്ങളാല്‍ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
201 ഹരിത കാനന ശ്യാമളച്ഛായയിൽ പ്രസാദം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
202 അറിയാമോ ചേച്ചീ അറിയാമോ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
203 തിരുവാതിര മനസ്സിൽ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, ബി വസന്ത
204 മാണിക്യ ശ്രീകോവിൽ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
205 മുരളീഗാനത്തിൻ കല്ലോലിനീ പ്രിയംവദ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
206 ഒരു നോക്കു ദേവീ കണ്ടോട്ടെ മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
207 ഓ മൈ ലവ് മൈ ലവ് മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പട്ടം സദൻ, മനോഹരി
208 കാശായ കാശെല്ലാം പൊൻകാശ് മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി എ സി ലളിത
209 താഴ്വരയിൽ മഞ്ഞു പെയ്തു മധുരം തിരുമധുരം രവി വള്ളത്തോൾ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, ഇബ്രാഹിം
210 നടുവൊടിഞ്ഞൊരു മുല്ലാക്ക മധുരം തിരുമധുരം ഡോ ബാലകൃഷ്ണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, മനോഹരി
211 വേദന വിളിച്ചോതി മധുരം തിരുമധുരം മുപ്പത്ത് രാമചന്ദ്രൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
212 ഒട്ടിയ വയറ്റിലെ കൊട്ടുമേളം മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ ബി വസന്ത
213 കണ്ടാലഴകുള്ള പൊൻ പുള്ളിക്കാള മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
214 കളിക്കുട്ടിപ്രായം പടികടന്നു മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി സുശീല, കോറസ്
215 കുളിര്‌ കുളിര്‌ മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തമൻ, ജയശ്രീ
216 ജ്യോതിർമയീ ദേവീ മല്ലനും മാതേവനും പൂച്ചാക്കൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കുമരകം രാജപ്പൻ ജയശ്രീ, കോറസ്
217 പ്രണയമലര്‍ക്കാവില്‍ മല്ലനും മാതേവനും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സെൽമ ജോർജ്
218 ഉറക്കം മിഴികളില്‍ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് പി സുശീല, എം എൽ ശ്രീകാന്ത്
219 തുളസീവിവാഹനാളിൽ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് എസ് ജാനകി
220 നിലാവോ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
221 മായയാം മാരീചൻ മുൻപേ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് കെ ജെ യേശുദാസ്
222 സന്താനഗോപാലം പാടിയുറക്കാം മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് എൽ ആർ ഈശ്വരി
223 സ്വപ്നം തരുന്നതും നീ മാനസവീണ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എൽ ശ്രീകാന്ത് പി സുശീല
224 അനുരാഗം അനുരാഗം മിസ്സി മധു ആലപ്പുഴ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
225 ഉറങ്ങൂ ഒന്നുറങ്ങൂ മിസ്സി ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
226 കുങ്കുമസന്ധ്യാക്ഷേത്രക്കുളങ്ങരെ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
227 ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൻ മിസ്സി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
228 ഹരിവംശാഷ്ടമി മിസ്സി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
229 ആകാശത്താഴ്വരക്കാട്ടിൽ മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ സതി
230 കണ്ണുനീരിൻ കടലിലേക്കാരുമാരുമറിയാതെ മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് പി ജയചന്ദ്രൻ
231 ജീവിതം പ്രണയമധുരം മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
232 നിത്യചൈതന്യദായകാ മുത്ത് കെ നാരായണ പിള്ള പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
233 ഭൂഗോളം ഒരു ശ്മശാനം മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
234 വിമൂകശോക സ്മൃതികളുണര്‍ത്തി മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് രാധ പി വിശ്വനാഥ്
235 വിമൂകശോക സ്മൃതികളുണർത്തി മുത്ത് കെ എസ് നമ്പൂതിരി പ്രതാപ് സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
236 ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
237 കണ്ണീരു കണ്ടാൽ ചിരിക്കുമെടീ മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
238 രാധികാ കൃഷ്ണാരാധികാ മോഹിനിയാട്ടം ജി ദേവരാജൻ മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണി
239 സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം മോഹിനിയാട്ടം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 അറുപത്തിനാലു കലകൾ യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
241 തേൻ കിണ്ണം പൂം കിണ്ണം യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
242 നിശീഥിനീ നിശീഥിനീ യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
243 പോകാം നമുക്കു പോകാം യക്ഷഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
244 അരുവി പാലരുവി യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ
245 ആഷാഢമാസം ആത്മാവിൽ മോഹം യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ വാണി ജയറാം
246 കാമന്റെ കൊടിയുടെ അടയാളം യുദ്ധഭൂമി മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ശേഖർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
247 ലൗലിപ്പെണ്ണേ ലില്ലിപ്പെണ്ണേ യുദ്ധഭൂമി ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ ആർ കെ ശേഖർ പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
248 അക്കരപ്പച്ച തേടിപ്പോയോളേ രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
249 ഏഴുനിലപ്പന്തലിട്ട രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
250 മുത്തുക്കുടക്കീഴിൽ രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
251 രത്നാകരത്തിന്റെ മടിയിൽ നിന്നും രാജയോഗം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
252 ഇന്ദ്രനീലത്തുകിലുകൾ ചാർത്തി രാജാങ്കണം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
253 ഓർശലേമിൻ നായകാ രാജാങ്കണം നെൽസൺ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
254 സന്ധ്യതൻ കവിൾ തുടുത്തു രാജാങ്കണം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
255 അമ്മിണീ എന്റെ അമ്മിണീ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
256 അശോകവനത്തിൽ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞൂ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
257 ഇണങ്ങിയാലെൻ തങ്കം ചിരിക്കുടുക്ക രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
258 കാവ്യഭാവനാ മഞ്ജരികൾ രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
259 രോഹിണീ നക്ഷത്രം രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
260 കാലത്തെ മഞ്ഞു കൊണ്ട് റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
261 ചാരുലതേ ചന്ദ്രിക റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
262 നൈറ്റ് ഈസ് യംഗ് റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
263 പുഷ്പോത്സവ പന്തലിന്നുള്ളിലെ റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
264 മൃഗാംഗ ബിംബമുദിച്ചൂ റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൻ ശ്രീകാന്ത്
265 സ്വമ്മിംഗ് പൂൾ ലവ്‌ലി റോമിയോ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
266 നായകാ പാലകാ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം വാണി ജയറാം, കോറസ്
267 പകലിന്റെ വിരിമാറിൽ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
268 മാനത്തു താരങ്ങൾ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, കോറസ്
269 രാവുറങ്ങി താഴെ ലക്ഷ്മി വിജയം മുല്ലനേഴി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
270 ആദത്തിൻ അചുംബിത ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
271 ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ നാട്ടുകാരേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ സി ഒ ആന്റോ, മനോഹരൻ
272 നിശാസുന്ദരീ നിൽക്കൂ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
273 മത്സരിക്കാനാരുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, അമ്പിളി
274 സൂര്യകാന്തിപ്പൂ ചിരിച്ചു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
275 കറുത്താലും വേണ്ടില്ല വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
276 തുടുതുടെ തുടിക്കുന്നു വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
277 നിൻ മൃദുമൊഴിയിൽ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
278 പ്രാണേശ്വരാ പ്രാണേശ്വരാ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
279 മന്മഥന്റെ കൊടിയടയാളം വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
280 വിടരും മുൻപേ വീണടിയുന്നൊരു വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
281 സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
282 ഹുസ്‌ന് ചാഹെ തോ വനദേവത യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
283 ഉണർന്നൂ ഞാൻ ഉണർന്നൂ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം, അമ്പിളി
284 യുവഭാരതശിൽപികളേ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഷക്കീല ബാലകൃഷ്ണൻ
285 സമയം ചൈത്രസായന്തനം വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
286 സീമന്തരേഖയിൽ നിന്റെ വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
287 ശ്രീ ശബരീശ്വര ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ (ആല്‍ബം) ജയൻ ജയൻ
288 ശ്രീശബരീശ്വര ആദിപരാൽപ്പരാ ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ (ആല്‍ബം) തുളസീവനം ജയവിജയ ജയവിജയ
289 അടിതൊട്ടു മുടിയോളം സമസ്യ പി ഭാസ്ക്കരൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി
290 അഭയം നീയേ ആശ്രയം നീയേ സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു
291 കിളി ചിലച്ചു സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു കെ ജെ യേശുദാസ്
292 നിറപറ ചാർത്തിയ സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു പി സുശീല
293 മംഗലയാതിര രാത്രി സമസ്യ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കെ പി ഉദയഭാനു ലേഖ കെ നായർ
294 മൃഗമദസുഗന്ധ തിലകം സമസ്യ ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
295 ഒരു നിമിഷം തരൂ സിന്ദൂരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
296 കാഞ്ചനത്താരകൾ കണ്ണുകൾ സിന്ദൂരം അപ്പൻ തച്ചേത്ത് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
297 യദുകുലമാധവാ സിന്ദൂരം ശശികല മേനോൻ എ ടി ഉമ്മർ ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
298 വൈശാഖയാമിനി വിരുന്നു വന്നു സിന്ദൂരം കോന്നിയൂർ ഭാസ് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
299 സിന്ദൂരപുഷ്പവന ചകോരം സിന്ദൂരം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
300 നാടും വീടും ഇല്ലാത്ത സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
301 പൂക്കളെപ്പോലെ ചിരിക്കേണം സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
302 സങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍ സ്വര്‍ണ്ണമരം സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
303 സ്നേഹത്തിൻ കോവിലിൽ സീമന്തപുത്രൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി സുശീല
304 ആയിരം പൊൻ പണം സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം, എൽ ആർ ഈശ്വരി
305 നിത്യകാമുകീ നിന്നെ തിരഞ്ഞു ഞാൻ സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
306 സൃഷ്ടി തൻ സൗന്ദര്യമുന്തിരിച്ചാറിനായ് സൃഷ്ടി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
307 അന്തപ്പുരത്തിൽ സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി
308 അവളൊരു കവിത സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
309 ഉത്തരാഗാരത്തിലുഷ സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജയശ്രീ
310 എനിക്കും കുളിരുന്നു സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
311 പഞ്ചവാദ്യം കൊട്ടിപ്പാടും പൊന്നമ്പലം സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അമ്പിളി
312 യാ ഇലാഹി സെക്സില്ല സ്റ്റണ്ടില്ല ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി
313 കണ്ണീര്‍ക്കടലിന്‍ കല്ലോലമാലയില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
314 പണ്ടു പണ്ടൊരു പാലച്ചില്ലയില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ പി സുശീല
315 വേദന നിന്നു വിതുമ്പുന്ന ഹൃത്തില്‍ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ
316 സ്വർഗ്ഗ ഗോപുര വാതിലിൽ സ്വപ്നാടനം പി ജെ ഏഴക്കടവ് ഭാസ്കർ ചന്ദാവാർക്കർ എസ് ജാനകി
317 എന്റെ പ്രേമം നിനക്കു ചുറ്റും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
318 കണ്ണാ കണ്ണാ കരിമുകിൽ വർണ്ണാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
319 കണ്ണാലെൻ നെഞ്ചത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
320 നീലത്തടാകത്തിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
321 സുമംഗലാതിര രാത്രി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
322 കനകത്തളികയിൽ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
323 തെന്മലയുടെ മുല ചുരന്നേ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
324 പൂത്തുമ്പീ പൂവൻ തുമ്പീ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
325 മന്ദാകിനീ ഗാനമന്ദാകിനീ സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
326 വിപഞ്ചികേ വിടപറയും സർവ്വേക്കല്ല് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
327 എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചു ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
328 ഒരു ദേവൻ വാഴും ക്ഷേത്രം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
329 കണ്ണുപ്പൊത്തിക്കളിയാണു ജീവിതം ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
330 പുഞ്ചിരിയോ പൂവിൽ വീണ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
331 മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
332 മനസ്സിൽ തീനാളമെരിയുമ്പോഴും ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി