ചന്ദ്രകിരണ തരംഗിണിയൊഴുകീ

ചന്ദ്രകിരണ തരംഗിണിയൊഴുകി

സാന്ദ്രനീല നിശീഥിനിയൊഴുകി

കേളീശയനമൊരുക്കുക വേഗം

കോമളാംഗികളെ (ചന്ദ്ര..)

 

അന്തഃപുരത്തിലെ സ്വർണ്ണവിളക്കുകൾ

എന്തിനുറക്കമിളക്കുന്നു

നീരദദള നീരാള ചുളിവുകൾ

നിർവൃതിയറിയാതുഴറുന്നൂ

മണിദീപങ്ങൾ മയങ്ങട്ടെ

മദനരശ്മികൾ മലരട്ടെ (ചന്ദ്ര..)

അന്തഃരംഗത്തിലെ ശൃംഗാരകുങ്കുമം

അമ്പിളിക്കവിളത്തട്ടിൽ ചിതറുന്നൂ

മാദക മധുകണ ജാലം ചൊടിയിൽ

മാസ്മര കവനങ്ങളാകുന്നു

മധുരചിന്തകൾ ഉതിരട്ടെ

മറ്റൊരു മന്മഥൻ ജയിക്കട്ടെ (ചന്ദ്ര...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chandrakirana Tharangini Ozhuki

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം