മുരുകാ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ

മുരുകാ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ മുരുകാ

ഓംകാരപ്പൊരുളറിഞ്ഞവനേ

ഗാംഗേയനേ കാർത്തികേയനേ

കല്യാണ മലർമാല്യം കരിനാഗമായ് തീർന്ന

കന്യക ഞാൻ നിത്യ കന്യക ഞാൻ

വേൽ മുരുകാ വേൽ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ

 

 

സ്വയംവര സദസ്സിലെൻ മനമുടഞ്ഞൂ

സ്വപ്നലോലുപനെന്നെ കൈ വെടിഞ്ഞൂ

വസന്തമെൻ ജീവിതത്തിൽ വേനലായി

ഹർഷമെൻ ഹൃദയാശ്രു വർഷമായി

അണയാതീ മണിദീപ തിരി കൊളുത്തൂ

അബലയാം അംബയിൽ ദയ ചൊരിയൂ

വേൽ മുരുകാ വേൽ മുരുകാ ദയ ചൊരിയൂ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Murukaa Murukaa Daya Choriyuu

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം