രാഗങ്ങൾ

184 രാഗങ്ങളിലായി
2,715 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 229
മധ്യമാവതി 109
സിന്ധുഭൈരവി 106
കല്യാണി 105
ആഭേരി 81
കാപി 80
ശുദ്ധധന്യാസി 73
ദർബാരികാനഡ 72
ഹിന്ദോളം 62
ശിവരഞ്ജിനി 62
ഖരഹരപ്രിയ 58
ആനന്ദഭൈരവി 56
ശങ്കരാഭരണം 53
ഹംസധ്വനി 51
യമുനകല്യാണി 50
ഹരികാംബോജി 46
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
ചക്രവാകം 44
ഷണ്മുഖപ്രിയ 43
ചാരുകേശി 43
പീലു 39
ദേശ് 38
ആരഭി 37
ജോഗ് 36
കീരവാണി 35
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
പന്തുവരാളി 29
ശ്രീ 28
കാനഡ 27
വലചി 26
പഹാഡി 25
മായാമാളവഗൗള 24
ഗൗരിമനോഹരി 24
ശാമ 22
ബേഗഡ 20
ബിലഹരി 20
ബാഗേശ്രി 20
മലയമാരുതം 19
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നീലാംബരി 18
മാണ്ട് 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
രീതിഗൗള 17
ശഹാന 16
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 16
ശ്രീരഞ്ജിനി 16
ബിഹാഗ് 15
ഹംസനാദം 15
വസന്ത 14
ധർമ്മവതി 14
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരംഗ 12
സാരമതി 11
തിലംഗ് 11
കമാസ് 11
സരസാംഗി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
വകുളാഭരണം 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
നഠഭൈരവി 9
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാമന്തമലഹരി 3
സാവേരി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കനകാംഗി 2
ലതാംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1