രാഗങ്ങൾ

185 രാഗങ്ങളിലായി
2,784 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 234
മധ്യമാവതി 111
സിന്ധുഭൈരവി 109
കല്യാണി 106
ആഭേരി 84
കാപി 82
ശുദ്ധധന്യാസി 75
ദർബാരികാനഡ 74
ഹിന്ദോളം 63
ശിവരഞ്ജിനി 63
ഖരഹരപ്രിയ 59
ആനന്ദഭൈരവി 57
ശങ്കരാഭരണം 56
ഹംസധ്വനി 53
യമുനകല്യാണി 50
ഹരികാംബോജി 47
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
ചക്രവാകം 45
ഷണ്മുഖപ്രിയ 44
ചാരുകേശി 43
പീലു 39
ജോഗ് 38
ആരഭി 38
ദേശ് 38
കീരവാണി 37
ശുദ്ധസാവേരി 34
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
കാനഡ 27
വലചി 26
പഹാഡി 25
മായാമാളവഗൗള 25
ഗൗരിമനോഹരി 25
ബാഗേശ്രി 23
ശാമ 22
ബിലഹരി 21
ബേഗഡ 20
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 19
മലയമാരുതം 19
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
രീതിഗൗള 18
മാണ്ട് 17
കല്യാണവസന്തം 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
ബിഹാഗ് 16
രേവതി 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 16
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
ധർമ്മവതി 15
വസന്ത 14
സാരംഗ 13
തിലംഗ് 12
നഠഭൈരവി 12
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരമതി 11
സരസാംഗി 11
ബൗളി 11
വകുളാഭരണം 11
കമാസ് 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
പുന്നാഗവരാളി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
ദേവഗാന്ധാരി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാവേരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
ലതാംഗി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
പൂർവികാംബോജി 1
മനോലയം 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
സുവർണാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1