രാഗങ്ങൾ

184 രാഗങ്ങളിലായി
2,735 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 230
മധ്യമാവതി 111
സിന്ധുഭൈരവി 106
കല്യാണി 105
ആഭേരി 82
കാപി 79
ശുദ്ധധന്യാസി 75
ദർബാരികാനഡ 72
ശിവരഞ്ജിനി 63
ഹിന്ദോളം 62
ഖരഹരപ്രിയ 58
ആനന്ദഭൈരവി 56
ശങ്കരാഭരണം 53
ഹംസധ്വനി 51
യമുനകല്യാണി 50
ഹരികാംബോജി 46
വൃന്ദാവനസാരംഗ 46
ചക്രവാകം 44
ഷണ്മുഖപ്രിയ 43
ചാരുകേശി 43
പീലു 39
ദേശ് 38
ജോഗ് 37
ആരഭി 37
കീരവാണി 35
ശുഭപന്തുവരാളി 32
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
ശ്രീ 29
പന്തുവരാളി 29
കാനഡ 27
വലചി 26
പഹാഡി 25
മായാമാളവഗൗള 25
ഗൗരിമനോഹരി 25
ശാമ 22
ബേഗഡ 20
ബിലഹരി 20
ബാഗേശ്രി 20
മലയമാരുതം 19
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
രീതിഗൗള 18
മാണ്ട് 17
നാട്ട 17
ആഭോഗി 17
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 16
ശഹാന 15
ബിഹാഗ് 15
ഹംസനാദം 15
ധർമ്മവതി 15
വസന്ത 14
നഠഭൈരവി 12
ഹമീർകല്യാണി 12
സാരംഗ 12
സാരമതി 11
തിലംഗ് 11
ബൗളി 11
വകുളാഭരണം 11
കമാസ് 11
സരസാംഗി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 9
ഭൈരവി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
തോടി 8
സുരുട്ടി 8
ദേവഗാന്ധാരി 8
സരസ്വതി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
പുന്നാഗവരാളി 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
വാസന്തി 7
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
സാവേരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
കനകാംഗി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
പുഷ്പലതിക 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
ദേശാക്ഷി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
പൂർവികാംബോജി 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1