രാഗങ്ങൾ

186 രാഗങ്ങളിലായി
2,940 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 243
സിന്ധുഭൈരവി 117
മധ്യമാവതി 114
കല്യാണി 112
ആഭേരി 87
കാപി 85
ശുദ്ധധന്യാസി 79
ദർബാരികാനഡ 78
ശിവരഞ്ജിനി 66
ഹിന്ദോളം 65
ഖരഹരപ്രിയ 63
ആനന്ദഭൈരവി 60
ശങ്കരാഭരണം 59
യമുനകല്യാണി 57
ഹംസധ്വനി 54
ചക്രവാകം 52
വൃന്ദാവനസാരംഗ 50
ഹരികാംബോജി 47
ഷണ്മുഖപ്രിയ 45
ചാരുകേശി 45
കീരവാണി 42
ആരഭി 42
പീലു 40
ദേശ് 39
ജോഗ് 38
ശുദ്ധസാവേരി 35
ശുഭപന്തുവരാളി 34
കാംബോജി 34
പഹാഡി 31
ശ്രീ 30
പന്തുവരാളി 30
മായാമാളവഗൗള 27
വലചി 27
കാനഡ 27
ഗൗരിമനോഹരി 26
ബാഗേശ്രി 25
ശാമ 23
ബിലഹരി 23
ബേഗഡ 22
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 20
ബിഹാഗ് 19
കല്യാണവസന്തം 19
മലയമാരുതം 19
രീതിഗൗള 19
മാണ്ട് 18
ആഭോഗി 18
നീലാംബരി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ധർമ്മവതി 18
നാട്ട 17
ഹംസാനന്ദി 17
രേവതി 16
ഹംസനാദം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ശഹാന 15
വസന്ത 15
നഠഭൈരവി 15
തിലംഗ് 13
ഹമീർകല്യാണി 13
വകുളാഭരണം 13
സാരംഗ 13
ബൗളി 12
കമാസ് 12
സാരമതി 11
സരസാംഗി 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 10
ഭീംപ്ലാസി 10
പുന്നാഗവരാളി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 8
അഠാണ 8
സുമനേശരഞ്ജിനി 7
ആഹരി 7
വാസന്തി 7
മുഖാരി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
രേവഗുപ്തി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
സാവേരി 4
സാവിത്രി 4
ജോൺപുരി 4
വിജയനാഗരി 3
കനകാംഗി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
പുഷ്പലതിക 3
ബഹുധാരി 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
ഗംഭീരനാട്ട 2
ഹുസേനി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1