രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,359 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 271
സിന്ധുഭൈരവി 133
മധ്യമാവതി 130
കല്യാണി 129
കാപി 108
ദർബാരികാനഡ 102
ആഭേരി 101
ശുദ്ധധന്യാസി 84
ശിവരഞ്ജിനി 74
ഹിന്ദോളം 73
ഖരഹരപ്രിയ 73
ആനന്ദഭൈരവി 72
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 63
ഹംസധ്വനി 60
ഹരികാംബോജി 56
വൃന്ദാവനസാരംഗ 55
ചക്രവാകം 53
ചാരുകേശി 51
ജോഗ് 48
ഷണ്മുഖപ്രിയ 47
ആരഭി 47
കീരവാണി 46
പഹാഡി 41
പന്തുവരാളി 41
കാംബോജി 40
ദേശ് 40
ശുദ്ധസാവേരി 39
പീലു 38
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 35
മായാമാളവഗൗള 34
ബാഗേശ്രി 30
കാനഡ 30
ഗൗരിമനോഹരി 30
വലചി 29
ശാമ 26
ബിഹാഗ് 25
ബിലഹരി 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
മാണ്ട് 23
രീതിഗൗള 23
ആഭോഗി 21
മലയമാരുതം 21
വകുളാഭരണം 21
ധർമ്മവതി 21
നീലാംബരി 20
കല്യാണവസന്തം 19
നാട്ട 18
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
ഹംസാനന്ദി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
വസന്ത 17
ശഹാന 17
രേവതി 17
തിലംഗ് 15
ഹമീർകല്യാണി 15
സാരംഗ 14
ബൗളി 13
കമാസ് 13
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
മുഖാരി 10
തോടി 10
സരസ്വതി 10
രഞ്ജിനി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
സുമനേശരഞ്ജിനി 9
യദുകുലകാംബോജി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ഹേമവതി 6
രേവഗുപ്തി 6
ഹുസേനി 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുറിഞ്ഞി 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
പുഷ്പലതിക 4
ബഹുധാരി 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
കനകാംഗി 3
ഭൂപാളം 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ലളിത 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വരാളി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
സുവർണാംഗി 1
കലാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1