രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,275 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 267
സിന്ധുഭൈരവി 127
കല്യാണി 125
മധ്യമാവതി 124
കാപി 102
ദർബാരികാനഡ 99
ആഭേരി 97
ശുദ്ധധന്യാസി 84
ശിവരഞ്ജിനി 74
ഹിന്ദോളം 71
ഖരഹരപ്രിയ 71
ആനന്ദഭൈരവി 69
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 62
ഹംസധ്വനി 58
ഹരികാംബോജി 53
ചക്രവാകം 53
ചാരുകേശി 52
വൃന്ദാവനസാരംഗ 52
ജോഗ് 48
ആരഭി 47
ഷണ്മുഖപ്രിയ 46
കീരവാണി 45
പഹാഡി 41
ദേശ് 40
കാംബോജി 39
പീലു 38
പന്തുവരാളി 38
ശുദ്ധസാവേരി 37
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 35
മായാമാളവഗൗള 33
ബാഗേശ്രി 30
ഗൗരിമനോഹരി 30
കാനഡ 28
വലചി 27
ശാമ 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
ബിലഹരി 24
ബിഹാഗ് 23
രീതിഗൗള 23
മാണ്ട് 22
ആഭോഗി 20
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
കല്യാണവസന്തം 19
വകുളാഭരണം 19
ധർമ്മവതി 19
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
ഹംസാനന്ദി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
വസന്ത 17
ശഹാന 17
രേവതി 17
നാട്ട 17
തിലംഗ് 15
സാരംഗ 14
ബൗളി 13
ഹമീർകല്യാണി 13
കമാസ് 13
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സരസ്വതി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
രഞ്ജിനി 9
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
മുഖാരി 6
രേവഗുപ്തി 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
ഹേമവതി 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
ബഹുധാരി 4
പുഷ്പലതിക 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലളിത 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ലവംഗി 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
വരാളി 1
മായാശ്രീ 1
മലഹരി 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
കലാവതി 1
മാനവതി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നിരോഷ്ഠ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
വിഭാവരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
രഘുപ്രിയ 1
മേഘ് 1
സൂര്യകോൺസ് 1