രാഗങ്ങൾ

176 രാഗങ്ങളിലായി
2,378 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 207
കല്യാണി 101
മധ്യമാവതി 98
സിന്ധുഭൈരവി 89
കാപി 67
ആഭേരി 67
ദർബാരികാനഡ 62
ഹിന്ദോളം 61
ശുദ്ധധന്യാസി 59
ശിവരഞ്ജിനി 55
ഹംസധ്വനി 50
ഖരഹരപ്രിയ 49
ആനന്ദഭൈരവി 45
ശങ്കരാഭരണം 44
ഹരികാംബോജി 41
ഷണ്മുഖപ്രിയ 40
ചാരുകേശി 40
ചക്രവാകം 39
വൃന്ദാവനസാരംഗ 39
കീരവാണി 35
ജോഗ് 35
ദേശ് 35
യമുനകല്യാണി 34
ആരഭി 32
കാംബോജി 31
ശുദ്ധസാവേരി 31
ശുഭപന്തുവരാളി 29
പന്തുവരാളി 28
കാനഡ 27
പീലു 26
ശ്രീ 26
വലചി 25
ഗൗരിമനോഹരി 22
മായാമാളവഗൗള 19
ശാമ 19
മലയമാരുതം 19
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബാഗേശ്രി 18
ബേഗഡ 17
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
രേവതി 16
നാട്ട 16
ശഹാന 15
ബിലഹരി 15
അമൃതവർഷിണി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
കല്യാണവസന്തം 14
ഹംസാനന്ദി 13
ആഭോഗി 13
ഹംസനാദം 13
വസന്ത 12
ബിഹാഗ് 12
പഹാഡി 11
ഹമീർകല്യാണി 11
സാരംഗ 11
മാണ്ട് 10
സാരമതി 10
കമാസ് 10
ബൗളി 9
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
ധർമ്മവതി 9
പുന്നാഗവരാളി 8
സുരുട്ടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
രഞ്ജിനി 7
ഭൈരവി 7
അഠാണ 7
ദ്വിജാവന്തി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
തോടി 7
വാസന്തി 7
വകുളാഭരണം 6
യദുകുലകാംബോജി 6
ചെഞ്ചുരുട്ടി 6
സുമനേശരഞ്ജിനി 5
തിലംഗ് 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 4
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
ജോൺപുരി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
നാഥനാമക്രിയ 3
കർണരഞ്ജിനി 2
നർത്തകി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
പുഷ്പലതിക 2
ഹംസവിനോദിനി 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
വാചസ്പതി 2
സാളഗഭൈരവി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
കനകാംഗി 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
സല്ലാപം 2
കദനകുതൂഹലം 2
രസികപ്രിയ 2
സാവേരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ജപനീയ 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ഗോപികാതിലകം 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
വന്ദനാധാരിണി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഐരാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
വിജയശ്രീ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1