രാഗങ്ങൾ

182 രാഗങ്ങളിലായി
2,567 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 222
കല്യാണി 103
മധ്യമാവതി 101
സിന്ധുഭൈരവി 100
കാപി 77
ആഭേരി 74
ദർബാരികാനഡ 67
ശുദ്ധധന്യാസി 67
ഹിന്ദോളം 61
ശിവരഞ്ജിനി 61
ഖരഹരപ്രിയ 54
ഹംസധ്വനി 51
ആനന്ദഭൈരവി 49
ശങ്കരാഭരണം 47
ഹരികാംബോജി 45
ചക്രവാകം 45
ചാരുകേശി 42
വൃന്ദാവനസാരംഗ 42
ഷണ്മുഖപ്രിയ 41
യമുനകല്യാണി 37
ദേശ് 37
ജോഗ് 36
കീരവാണി 35
ആരഭി 35
പീലു 34
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
ശുഭപന്തുവരാളി 31
ശ്രീ 28
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
വലചി 25
ഗൗരിമനോഹരി 22
ശാമ 21
മായാമാളവഗൗള 20
ബേഗഡ 20
ബാഗേശ്രി 20
മലയമാരുതം 19
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബിലഹരി 18
പഹാഡി 17
നീലാംബരി 17
രീതിഗൗള 17
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
ആഭോഗി 16
അമൃതവർഷിണി 16
മാണ്ട് 15
ഹംസാനന്ദി 15
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
ബിഹാഗ് 14
ശ്രീരഞ്ജിനി 14
വസന്ത 13
ഹമീർകല്യാണി 11
കമാസ് 11
സാരംഗ 11
ധർമ്മവതി 11
സാരമതി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
വകുളാഭരണം 9
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
ഭൈരവി 8
പുന്നാഗവരാളി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
യദുകുലകാംബോജി 8
സുരുട്ടി 8
തോടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
വാസന്തി 7
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
തിലംഗ് 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
സാവിത്രി 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ജോൺപുരി 4
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 4
ബഹുധാരി 3
കേദാർ 3
നവരസകന്നട 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കർണരഞ്ജിനി 2
സാളഗഭൈരവി 2
പുഷ്പലതിക 2
ലവംഗി 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ലതാംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കനകാംഗി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
കദനകുതൂഹലം 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാവേരി 2
വാചസ്പതി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
പൂർവികാംബോജി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1