രാഗങ്ങൾ

രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 165
മധ്യമാവതി 70
സിന്ധുഭൈരവി 64
കല്യാണി 60
ശുദ്ധധന്യാസി 45
കാപി 44
ദർബാരികാനഡ 42
ആഭേരി 42
ഹിന്ദോളം 42
ശിവരഞ്ജിനി 38
ഹംസധ്വനി 38
ശങ്കരാഭരണം 34
ഖരഹരപ്രിയ 32
ആനന്ദഭൈരവി 30
ചക്രവാകം 30
ചാരുകേശി 29
ദേശ് 29
ജോഗ് 28
ഷണ്മുഖപ്രിയ 28
ഹരികാംബോജി 27
ശുദ്ധസാവേരി 27
കീരവാണി 26
ശുഭപന്തുവരാളി 21
കാംബോജി 21
ശ്രീ 18
വൃന്ദാവന സാരംഗ 18
വലചി 18
പന്തുവരാളി 18
രാഗമാലിക 17
ബാഗേശ്രി 17
കാനഡ 17
യമുന കല്യാണി 16
ഗൗരിമനോഹരി 16
നാട്ട 15
നീലാംബരി 15
മലയമാരുതം 15
പീലു 14
ആരഭി 14
രേവതി 12
മായാമാളവ ഗൗള 12
ശാമ 12
രീതി ഗൗള 12
കല്യാണവസന്തം 11
ബേഗഡ 10
ഹംസനാദം 10
മാണ്ട് 9
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 9
ആഭോഗി 9
ഹമീർ കല്യാണി 8
ശ്രീ രഞ്ജിനി 8
ബിഹാഗ് 7
ശഹാന 7
സാരമതി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
ബിലഹരി 7
ഹംസാനന്ദി 7
ഭീം പ്ലാസി 7
ദ്വിജാവന്തി 6
കമാസ് 6
സുരുട്ടി 6
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 6
സരസ്വതി 6
അമൃതവർഷിണി 6
ധർമ്മവതി 6
ഭൈരവി 5
ബൗളി 5
അഠാണ 5
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
തോടി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
വസന്ത 4
സാരംഗ 4
വാസന്തി 4
ജന സമ്മോദിനി 3
കുന്തളവരാളി 3
രേവഗുപ്തി 3
തിലംഗ് 3
ദേവഗാന്ധാരി 3
യദുകുലകാംബോജി 3
ധന്യാസി 3
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
രഞ്ജിനി 2
പുഷ്പലതിക 2
സാവിത്രി 2
ലതാംഗി 2
മുഖാരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ജയന്തശ്രീ 2
ഹേമവതി 2
വകുളാഭരണം 2
ഭൂപാളം 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
പൂര്‍വികല്യാണി 2
കേദാർ 2
നഠഭൈരവി 2
സരസാംഗി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
നാഗനന്ദിനി 1
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
യാഗിനി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ലാവംഗി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദർബാർ 1
ലളിത 1
കനകാംഗി 1
നാരായണി 1
ഹുസേനി 1
ആനന്ദാംബരി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
സാവേരി 1
നളിനകാന്തി 1
ബഹുധാരി 1
ജോൺപുരി 1
കർണരഞ്ജിനി 1
കദനകുതൂഹലം 1
കേദാരഗൗള 1
വിജയനാഗരി 1
ആന്ദോളിക 1
ആഹരി 1
രസികപ്രിയ 1
ഈശമനോഹരി 0
കാഫി-ഥാട്ട് 0
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 0
വിഭാവരി 0
ഉദയരവിചന്ദ്രിക 0
മിശ്രതോടി 0
നർത്തകി 0
സുനാദവിനോദിനി 0
സൗരാഷ്ട്രം 0
ഗൗള 0
ബൈരാഗീഭൈരവ് 0
താണ്ഡവപ്രിയ 0
വീണാധരി 0
കര്‍ണ്ണാടക കമാസ് 0
പിഞ്ചുകൻ 0
ഗംഭീരനാട്ട 0
മലഹരി 0
വീണാവാദിനി 0
നാഗഗാന്ധാരി 0
കുന്തവരാളി 0
മേഘ് 0
ബസന്ത് ബഹാർ 0
പൂർവ്വി കാംബോജി 0
ഹേമന്തി 0
നവരസ കന്നട 0
ജനരഞ്ജിനി 0
ഭൂരികല്യാണി 0
ദേവകീർത്തി 0
ജഗന്മോഹിനി 0
ജലധർ കേദാർ 0
കർണ്ണാടക ശുദ്ധസാവേരി 0
മല്ലികാവസന്തം 0
ലാവന്തിക 0