രാഗങ്ങൾ

155 രാഗങ്ങളിലായി
1,955 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 197
മധ്യമാവതി 83
സിന്ധുഭൈരവി 77
കല്യാണി 75
കാപി 56
ഹിന്ദോളം 54
ശുദ്ധധന്യാസി 52
ദർബാരികാനഡ 49
ആഭേരി 46
ഹംസധ്വനി 45
ശിവരഞ്ജിനി 42
ശങ്കരാഭരണം 41
ആനന്ദഭൈരവി 39
ഖരഹരപ്രിയ 37
ഷണ്മുഖപ്രിയ 35
ചക്രവാകം 34
ചാരുകേശി 33
കീരവാണി 30
ജോഗ് 30
ദേശ് 30
ഹരികാംബോജി 29
ശുദ്ധസാവേരി 29
ആരഭി 27
ശുഭപന്തുവരാളി 26
കാംബോജി 25
കാനഡ 23
ശ്രീ 22
വൃന്ദാവനസാരംഗ 22
പന്തുവരാളി 21
യമുനകല്യാണി 19
ശാമ 18
വലചി 18
ഗൗരിമനോഹരി 18
നാട്ട 17
നീലാംബരി 17
പീലു 16
ബാഗേശ്രി 16
മലയമാരുതം 16
മായാമാളവഗൗള 15
ബേഗഡ 15
രേവതി 14
ഹംസനാദം 14
ബിലഹരി 14
രീതിഗൗള 14
കല്യാണവസന്തം 13
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 13
ശ്രീരഞ്ജിനി 13
ശഹാന 12
ഹംസാനന്ദി 11
ആഭോഗി 11
അമൃതവർഷിണി 11
സാരമതി 10
വസന്ത 10
മാണ്ട് 9
സരസാംഗി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
കമാസ് 9
സാരംഗ 9
ബിഹാഗ് 8
ബൗളി 8
സുരുട്ടി 8
ധർമ്മവതി 8
ഭൈരവി 7
പുന്നാഗവരാളി 7
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
സരസ്വതി 7
ഭീംപ്ലാസി 7
രഞ്ജിനി 6
അഠാണ 6
ദ്വിജാവന്തി 6
പഹാഡി 5
തിലംഗ് 5
ദേവഗാന്ധാരി 5
വാസന്തി 5
കുന്തളവരാളി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
നഠഭൈരവി 4
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 3
വകുളാഭരണം 3
ജയന്തശ്രീ 3
മുഖാരി 3
യദുകുലകാംബോജി 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
ഹേമവതി 3
രേവഗുപ്തി 3
ആന്ദോളിക 3
ജനസമ്മോദിനി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കർണരഞ്ജിനി 2
ബഹുധാരി 2
പുഷ്പലതിക 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സുമനേശരഞ്ജിനി 2
സാവിത്രി 2
ലതാംഗി 2
ഗൗള 2
ത്രിവേണി 2
നവരസകന്നട 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
സല്ലാപം 2
സാവേരി 2
നാഥനാമക്രിയ 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ജലധർകേദാർ 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ലവംഗി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
മലഹരി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ദർബാർ 1
ആനന്ദാംബരി 1
ലളിത 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
കനകാംഗി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാരായണി 1
ഹുസേനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ചലനാട്ട 1
കേദാരഗൗള 1
ജോൺപുരി 1
കദനകുതൂഹലം 1
രസികപ്രിയ 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1