രാഗങ്ങൾ

170 രാഗങ്ങളിലായി
2,262 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 203
മധ്യമാവതി 94
കല്യാണി 91
സിന്ധുഭൈരവി 87
കാപി 66
ഹിന്ദോളം 60
ദർബാരികാനഡ 59
ആഭേരി 59
ശുദ്ധധന്യാസി 58
ഹംസധ്വനി 48
ശിവരഞ്ജിനി 47
ആനന്ദഭൈരവി 45
ഖരഹരപ്രിയ 45
ശങ്കരാഭരണം 43
ചക്രവാകം 39
ചാരുകേശി 39
ഷണ്മുഖപ്രിയ 38
ഹരികാംബോജി 36
വൃന്ദാവനസാരംഗ 35
ജോഗ് 35
ദേശ് 35
കീരവാണി 34
യമുനകല്യാണി 30
ശുദ്ധസാവേരി 30
ആരഭി 30
ശുഭപന്തുവരാളി 28
കാംബോജി 28
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
ശ്രീ 26
പീലു 23
വലചി 23
ഗൗരിമനോഹരി 21
ശാമ 19
മലയമാരുതം 18
മായാമാളവഗൗള 17
ബേഗഡ 17
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 17
നീലാംബരി 17
ബാഗേശ്രി 17
രീതിഗൗള 17
രേവതി 16
നാട്ട 16
ശഹാന 15
അമൃതവർഷിണി 15
ബിലഹരി 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
ഹംസാനന്ദി 13
കല്യാണവസന്തം 13
ഹംസനാദം 13
വസന്ത 12
ബിഹാഗ് 12
ആഭോഗി 12
മാണ്ട് 10
സാരമതി 10
പഹാഡി 10
കമാസ് 10
സാരംഗ 10
ബൗളി 9
സരസാംഗി 9
ഹമീർകല്യാണി 9
ധർമ്മവതി 9
പുന്നാഗവരാളി 8
സുരുട്ടി 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
രഞ്ജിനി 7
അഠാണ 7
ഭൈരവി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
തോടി 7
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 7
ഭീംപ്ലാസി 7
വാസന്തി 7
ദ്വിജാവന്തി 6
യദുകുലകാംബോജി 6
തിലംഗ് 5
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 4
വകുളാഭരണം 4
കുന്തളവരാളി 4
സുമനേശരഞ്ജിനി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ആഹരി 4
ധന്യാസി 4
ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
നവരസകന്നട 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ജോൺപുരി 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
ജനസമ്മോദിനി 3
നാഥനാമക്രിയ 3
നർത്തകി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
പുഷ്പലതിക 2
കേദാർ 2
രസികരഞ്ജിനി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
ഗൗള 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
കനകാംഗി 2
രുഗ്മാംബരി 2
കേദാരം 2
സല്ലാപം 2
കദനകുതൂഹലം 2
സാവേരി 2
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
ജലധർകേദാർ 1
നാഗനന്ദിനി 1
നാഗസ്വരാവലി 1
ഹംസവിനോദിനി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
മേഘ് 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ജപനീയ 1
സാളഗഭൈരവി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
നാസികാഭൂഷണി 1
കുറിഞ്ഞി 1
ധനാശ്രീ 1
ബിന്ദുമാലിനി 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ഗോപികാതിലകം 1
ദർബാർ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
ഐരാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
നാരായണി 1
ഹുസേനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
ശ്രോതസ്വിനി 1
നളിനകാന്തി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
വിജയശ്രീ 1
രസികപ്രിയ 1
വീണാധരി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1