രാഗങ്ങൾ

195 രാഗങ്ങളിലായി
3,218 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 259
സിന്ധുഭൈരവി 125
മധ്യമാവതി 120
കല്യാണി 119
കാപി 99
ദർബാരികാനഡ 97
ആഭേരി 96
ശുദ്ധധന്യാസി 84
ശിവരഞ്ജിനി 73
ഖരഹരപ്രിയ 71
ഹിന്ദോളം 70
ആനന്ദഭൈരവി 68
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 62
ഹംസധ്വനി 58
ഹരികാംബോജി 53
ചക്രവാകം 53
ചാരുകേശി 51
വൃന്ദാവനസാരംഗ 51
ജോഗ് 48
ഷണ്മുഖപ്രിയ 46
കീരവാണി 45
ആരഭി 45
പഹാഡി 40
ദേശ് 40
കാംബോജി 39
പീലു 38
ശുദ്ധസാവേരി 37
ശുഭപന്തുവരാളി 36
പന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 35
മായാമാളവഗൗള 32
ഗൗരിമനോഹരി 30
ബാഗേശ്രി 29
വലചി 27
കാനഡ 26
ശാമ 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
ബിലഹരി 24
ബേഗഡ 23
മാണ്ട് 22
ബിഹാഗ് 22
രീതിഗൗള 22
നഠഭൈരവി 21
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
കല്യാണവസന്തം 19
ആഭോഗി 19
വകുളാഭരണം 19
ധർമ്മവതി 19
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശഹാന 17
രേവതി 17
നാട്ട 17
ഹംസാനന്ദി 17
വസന്ത 16
തിലംഗ് 15
ബൗളി 13
ഹമീർകല്യാണി 13
കമാസ് 13
സാരംഗ 13
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
വാസന്തി 7
മുഖാരി 6
രേവഗുപ്തി 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
നാഥനാമക്രിയ 5
ധന്യാസി 5
കേദാരഗൗള 5
ഹേമവതി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവേരി 4
സാവിത്രി 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
പുഷ്പലതിക 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ലളിത 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
സല്ലാപം 2
മുൾതാനി 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
വരാളി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
മനോലയം 1
പൂർവികാംബോജി 1
സുവർണാംഗി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
കലാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
മാനവതി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
ആനന്ദാംബരി 1
നിരോഷ്ഠ 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
നാസികാഭൂഷണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
ധനാശ്രീ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1