രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,156 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 255
സിന്ധുഭൈരവി 124
കല്യാണി 118
മധ്യമാവതി 116
കാപി 96
ആഭേരി 96
ദർബാരികാനഡ 91
ശുദ്ധധന്യാസി 80
ഹിന്ദോളം 70
ശിവരഞ്ജിനി 69
ആനന്ദഭൈരവി 68
ഖരഹരപ്രിയ 67
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 61
ഹംസധ്വനി 58
ചക്രവാകം 53
ഹരികാംബോജി 51
വൃന്ദാവനസാരംഗ 51
ചാരുകേശി 48
ഷണ്മുഖപ്രിയ 46
ജോഗ് 46
കീരവാണി 44
ആരഭി 43
കാംബോജി 39
ദേശ് 39
പീലു 38
പഹാഡി 38
ശുദ്ധസാവേരി 37
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 33
പന്തുവരാളി 32
മായാമാളവഗൗള 31
ഗൗരിമനോഹരി 30
ബാഗേശ്രി 28
വലചി 27
കാനഡ 27
ശാമ 25
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
ബിലഹരി 24
മാണ്ട് 22
ബിഹാഗ് 22
ബേഗഡ 22
രീതിഗൗള 22
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
കല്യാണവസന്തം 19
ആഭോഗി 19
നഠഭൈരവി 19
ധർമ്മവതി 19
അമൃതവർഷിണി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
വകുളാഭരണം 18
ശഹാന 17
രേവതി 17
നാട്ട 17
ഹംസനാദം 17
ഹംസാനന്ദി 17
വസന്ത 16
തിലംഗ് 15
ബൗളി 13
ഹമീർകല്യാണി 13
കമാസ് 13
സാരംഗ 13
സരസാംഗി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
ചെഞ്ചുരുട്ടി 11
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സരസ്വതി 9
രഞ്ജിനി 9
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
വാസന്തി 7
മുഖാരി 6
രേവഗുപ്തി 6
നാഥനാമക്രിയ 5
ധന്യാസി 5
കേദാരഗൗള 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
ജയന്തശ്രീ 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
മിയാൻ‌മൽഹർ 4
ഹേമവതി 4
സാവേരി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
വിജയനാഗരി 3
ഭൂപാളം 3
കനകാംഗി 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ബഹുധാരി 3
പുഷ്പലതിക 3
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ലളിത 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഗോപികാതിലകം 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
വരാളി 1
ഐരാവതി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
ദേശാക്ഷി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
ബഹുമാരിണി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
പൂർവികാംബോജി 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
കലാവതി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
നിരോഷ്ഠ 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജലധർകേദാർ 1
ജപനീയ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
ധനാശ്രീ 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1