രാഗങ്ങൾ

194 രാഗങ്ങളിലായി
3,320 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 269
സിന്ധുഭൈരവി 130
കല്യാണി 126
മധ്യമാവതി 125
കാപി 105
ദർബാരികാനഡ 102
ആഭേരി 100
ശുദ്ധധന്യാസി 84
ശിവരഞ്ജിനി 74
ഹിന്ദോളം 73
ആനന്ദഭൈരവി 71
ഖരഹരപ്രിയ 71
ശങ്കരാഭരണം 64
യമുനകല്യാണി 63
ഹംസധ്വനി 60
ഹരികാംബോജി 54
വൃന്ദാവനസാരംഗ 54
ചക്രവാകം 53
ചാരുകേശി 52
ജോഗ് 48
ഷണ്മുഖപ്രിയ 47
ആരഭി 47
കീരവാണി 45
പഹാഡി 41
പന്തുവരാളി 41
ദേശ് 40
കാംബോജി 39
പീലു 38
ശുദ്ധസാവേരി 38
ശുഭപന്തുവരാളി 36
ശ്രീ 35
മായാമാളവഗൗള 33
ബാഗേശ്രി 30
കാനഡ 30
ഗൗരിമനോഹരി 30
വലചി 29
ശാമ 26
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 25
നഠഭൈരവി 25
ബേഗഡ 24
ബിലഹരി 24
മാണ്ട് 23
ബിഹാഗ് 23
രീതിഗൗള 23
ധർമ്മവതി 21
ആഭോഗി 20
നീലാംബരി 20
മലയമാരുതം 20
കല്യാണവസന്തം 19
വകുളാഭരണം 19
നാട്ട 18
ഹംസനാദം 18
അമൃതവർഷിണി 18
ഹംസാനന്ദി 18
ശ്രീരഞ്ജിനി 18
ശഹാന 17
വസന്ത 17
രേവതി 17
തിലംഗ് 15
ഹമീർകല്യാണി 14
സാരംഗ 14
ബൗളി 13
കമാസ് 13
സരസാംഗി 12
ചെഞ്ചുരുട്ടി 12
പുന്നാഗവരാളി 12
സാരമതി 11
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 11
സരസ്വതി 10
രഞ്ജിനി 10
ഭീംപ്ലാസി 10
യദുകുലകാംബോജി 9
തോടി 9
ദേവഗാന്ധാരി 9
സുമനേശരഞ്ജിനി 8
ഭൈരവി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
മുഖാരി 8
സുരുട്ടി 8
അഠാണ 8
വാസന്തി 8
ആഹരി 7
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
ഹേമവതി 6
രേവഗുപ്തി 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ധന്യാസി 5
നാഥനാമക്രിയ 5
കേദാരഗൗള 5
സാവേരി 5
കേദാർ-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 5
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 5
ജോൺപുരി 5
ജയന്തശ്രീ 4
നവരസകന്നട 4
കുന്തളവരാളി 4
കുറിഞ്ഞി 4
ഹുസേനി 4
പൂര്‍വികല്യാണി 4
സാമന്തമലഹരി 4
സാവിത്രി 4
പുഷ്പലതിക 4
ബഹുധാരി 4
ശുദ്ധസാരംഗ് 3
വിജയനാഗരി 3
കനകാംഗി 3
ഭൂപാളം 3
ഗംഭീരനാട്ട 3
ജനസമ്മോദിനി 3
ചലനാട്ട 3
ആന്ദോളിക 3
കേദാരം 3
രസികരഞ്ജിനി 3
ദർബാർ 2
ത്രിവേണി 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഗൗള 2
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 2
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 2
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
ലളിത 2
ലതാംഗി 2
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
രുഗ്മാംബരി 2
വിജയശ്രീ 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നർത്തകി 2
വനസ്പതി 2
ഹംസവിനോദിനി 2
രസികപ്രിയ 2
സാളഗഭൈരവി 2
വാചസ്പതി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ലവംഗി 2
കദനകുതൂഹലം 2
സൗരാഷ്ട്രം 2
ഋഷിവാണി 2
ഗോപികാതിലകം 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ഗുർജരിതോടി 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
വരാളി 1
മലഹരി 1
മായാശ്രീ 1
ദേശാക്ഷി 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ബഹുമാരിണി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
പൂർവികാംബോജി 1
മനോലയം 1
സുവർണാംഗി 1
വസന്തഭൈരവി 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
കലാവതി 1
മാനവതി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
നളിനകാന്തി 1
നിരോഷ്ഠ 1
ആനന്ദാംബരി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
ഗോരഖ്കല്യാൺ 1
വിഭാവരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
നാഗനന്ദിനി 1
ധേനുക 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
രാഗവർദ്ധിനി 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1
ജപനീയ 1
ജലധർകേദാർ 1
ഗുഞ്ചികാനഡ 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
തിലക്-കാമോദ് 1
രഘുപ്രിയ 1
വീണാവാദിനി 1
സൂര്യകോൺസ് 1
മേഘ് 1