രാഗങ്ങൾ

181 രാഗങ്ങളിലായി
2,491 ഗാനങ്ങൾ
രാഗം ഗാനങ്ങൾsort ascending
മോഹനം 216
കല്യാണി 102
മധ്യമാവതി 101
സിന്ധുഭൈരവി 93
കാപി 74
ആഭേരി 70
ദർബാരികാനഡ 66
ഹിന്ദോളം 61
ശുദ്ധധന്യാസി 61
ശിവരഞ്ജിനി 55
ഖരഹരപ്രിയ 53
ഹംസധ്വനി 50
ആനന്ദഭൈരവി 47
ശങ്കരാഭരണം 46
ചക്രവാകം 44
ഹരികാംബോജി 41
ഷണ്മുഖപ്രിയ 41
ചാരുകേശി 41
വൃന്ദാവനസാരംഗ 41
ദേശ് 37
കീരവാണി 35
ജോഗ് 35
ആരഭി 35
യമുനകല്യാണി 34
കാംബോജി 32
ശുദ്ധസാവേരി 32
പീലു 31
ശുഭപന്തുവരാളി 31
ശ്രീ 28
പന്തുവരാളി 27
കാനഡ 27
വലചി 25
ഗൗരിമനോഹരി 22
ശാമ 21
മായാമാളവഗൗള 20
ബേഗഡ 20
മലയമാരുതം 19
നാട്ട 18
നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 18
ബാഗേശ്രി 18
നീലാംബരി 17
ബിലഹരി 17
രീതിഗൗള 17
രേവതി 16
കല്യാണവസന്തം 16
അമൃതവർഷിണി 16
ഹംസാനന്ദി 15
ശഹാന 15
ഹംസനാദം 15
ശ്രീരഞ്ജിനി 15
വസന്ത 13
ആഭോഗി 13
മാണ്ട് 12
പഹാഡി 12
ബിഹാഗ് 12
ഹമീർകല്യാണി 11
സാരംഗ 11
ധർമ്മവതി 11
സാരമതി 10
ബൗളി 10
ചെഞ്ചുരുട്ടി 10
കമാസ് 10
സരസാംഗി 9
ഭീംപ്ലാസി 9
വകുളാഭരണം 8
പുന്നാഗവരാളി 8
ദ്വിജാവന്തി 8
സുരുട്ടി 8
തോടി 8
സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 8
സരസ്വതി 8
നഠഭൈരവി 8
ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 7
രഞ്ജിനി 7
ഭൈരവി 7
അഠാണ 7
യദുകുലകാംബോജി 7
ദേവഗാന്ധാരി 7
വാസന്തി 7
സുമനേശരഞ്ജിനി 6
തിലംഗ് 6
മിയാൻ‌മൽഹർ 5
ആഹരി 5
കുന്തളവരാളി 4
സാവിത്രി 4
മുഖാരി 4
ധന്യാസി 4
ഹേമവതി 4
രേവഗുപ്തി 4
ജോൺപുരി 4
നാഥനാമക്രിയ 4
ബഹുധാരി 3
സാമന്തമലഹരി 3
കേദാർ 3
ജയന്തശ്രീ 3
വിജയനാഗരി 3
നവരസകന്നട 3
ഭൂപാളം 3
ചലനാട്ട 3
കേദാരഗൗള 3
ആന്ദോളിക 3
ജനസമ്മോദിനി 3
പൂര്‍വികല്യാണി 3
മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 3
നർത്തകി 2
കർണരഞ്ജിനി 2
ഭാട്ടിയാര്‍ 2
വനസ്പതി 2
പുഷ്പലതിക 2
ഹംസവിനോദിനി 2
വാചസ്പതി 2
രസികരഞ്ജിനി 2
സാളഗഭൈരവി 2
ലതാംഗി 2
ലവംഗി 2
കുറിഞ്ഞി 2
ഗൗള 2
ബിന്ദുമാലിനി 2
ഋഷിവാണി 2
ദർബാർ 2
ശുദ്ധസാരംഗ് 2
ത്രിവേണി 2
കനകാംഗി 2
രുഗ്മാംബരി 2
ശ്രോതസ്വിനി 2
കേദാരം 2
മുൾതാനി 2
സല്ലാപം 2
കദനകുതൂഹലം 2
രസികപ്രിയ 2
സാവേരി 2
രതിപതിപ്രിയ 2
നാഗനന്ദിനി 1
ജലധർകേദാർ 1
നാഗസ്വരാവലി 1
യാഗിനി 1
ഋഷഭപ്രിയ 1
സൗരാഷ്ട്രം 1
വീണാവാദിനി 1
മേഘ് 1
ജപനീയ 1
ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 1
ഓംകാരഘോഷിണി 1
ശുദ്ധഹിന്ദോളം 1
നാസികാഭൂഷണി 1
പൊന്നി 1
ധനാശ്രീ 1
മലഹരി 1
മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
സൂര്യകോൺസ് 1
ഗോപികാതിലകം 1
താണ്ഡവപ്രിയ 1
ലളിത 1
ആനന്ദാംബരി 1
കര്‍ണ്ണാടകകമാസ് 1
ചിത്രാംബരി 1
വന്ദനാധാരിണി 1
ഐരാവതി 1
നാരായണി 1
ഗംഭീരനാട്ട 1
വസന്തഭൈരവി 1
ഹുസേനി 1
ജനരഞ്ജിനി 1
ഖമാജ്-ഹിന്ദുസ്ഥാനി 1
ദേശാക്ഷി 1
രവിചന്ദ്രിക 1
മാൽഗുഞ്ചി 1
പൂർണ്ണചന്ദ്രിക 1
നളിനകാന്തി 1
നാഗഗാന്ധാരി 1
മനോലയം 1
വിഭാവരി 1
സുവർണാംഗി 1
കർണ്ണാടകശുദ്ധസാവേരി 1
മല്ലികാവസന്തം 1
ബസന്ത്ബഹാർ 1
ശ്യാംകല്യാൺ 1
വിജയശ്രീ 1
ജഗന്മോഹിനി 1
വീണാധരി 1
സരസ്വതിമനോഹരി 1