അഠാണ

Adtaana

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം രാഗങ്ങൾ
1 ആദിയുഷസ്സില്‍ ഉണർന്നൊരു മന്ത്രം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് മനുഷ്യൻ ബൗളി, കല്യാണി, കാപി, രഞ്ജിനി, അഠാണ, ബേഗഡ, ദർബാരികാനഡ, പുന്നാഗവരാളി, മുഖാരി, സരസ്വതി, ഹംസാനന്ദി, കമാസ്
2 ആലാപനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി ഗാനം തോടി, ബിഹാഗ്, അഠാണ
3 ആലാപനം (M) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് ഗാനം തോടി, ബിഹാഗ്, അഠാണ
4 കണ്ടതുണ്ടോ സഖി കണ്ടതുണ്ടോ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല മന്ത്രവാദി അഠാണ, ജോൺപുരി, ശുദ്ധസാവേരി, മോഹനം
5 തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പാ തൃക്കൊടിയേറ്റായി അപ്പൻ തച്ചേത്ത് വിജേഷ് ഗോപാൽ വിജേഷ് ഗോപാൽ പാലാഴി (ആൽബം) അഠാണ, നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി, ആന്ദോളിക, ഭൈരവി