ബാലകനകമയ

ബാലകനകമയ ചേല സുജനപരിപാല
കനകമയ ചേല സുജനപരിപാല
കനകമയ ചേല സുജനപരിപാല
ശ്രീരമാലോല വിധൃതശരജാല
ശുഭത കരുണാലവാല
ഘന നീല നവ്യ വനമാലികാഭരണ
യേലാ നീ ദയരാദൂ
പരാകു ജേസേ വേലാ സമയമു ഗാദൂ

രാരാ രാ..രാ രാരാ രാരാ ദേവാദിദേവാ
രാരാ മഹാനുഭാവാ
രാരാ ദേവാദിദേവാ
രാരാ മഹാനുഭാവാ
രാരാ ദേവാദിദേവാ
രാരാ മഹാനുഭാവാ
രാരാ രാജീവനേത്രാ
രഘുവരപുത്രാ
സാരതരസുധാപൂരഹൃദയാ...രാരാ...
രാരാ സാരതരസുധാപൂരഹൃദയ
പരിവാര ജലധി ഗംഭീര
ധനുജ സംഹാര ദശരഥകുമാര
ബുധജനവിഹാര സകല ശ്രുതിസാര
നാദുപൈ യേലാ നീ ദയരാദൂ

സ രി മരിസ തക തജം
ധപ മപധപ ജം
സനിരിസ തകതജം
സനിസ ധീം
സനിസരിസ ധീം
സനിസഗാ മ ധീം
സനിരിസ ധീം
പധ തക ധിമി തക തജം
പപമരി മമരിസ
സരിരിമ രിമമപ തക ജം
പമഗമരി മരിസരിമപ
ത ധിം കിണതോം
പ ധ നിപമ
ത ധിം കിണതോം
യേലാ നീ ദയരാദൂ
പരാകു ജേസേ വേലാ സമയമു ഗാദൂ
അ.....യേലാ നീ ദയരാദൂ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Balakanakamaya

Additional Info