മന്ത്രവാദി

Manthravadi
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 16 August, 1954

manthravadi photo