നീലാ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Neela Productions

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഹൃദയത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1979
വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
ശ്രീ മുരുകൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
അംബ അംബിക അംബാലിക പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1976
ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1976
ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത രാത്രി ബാബു നന്തൻ‌കോട് 1975
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1975
ദേവി കന്യാകുമാരി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1974
വണ്ടിക്കാരി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1974
യൗവനം ബാബു നന്തൻ‌കോട് 1974
കാട് പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1973
സ്വർഗ്ഗപുത്രി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1973
പ്രൊഫസ്സർ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1972
ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1972
ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1971
കൊച്ചനിയത്തി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1971
സ്വപ്നങ്ങൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1970
നഴ്‌സ് തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1969
ഉറങ്ങാത്ത സുന്ദരി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1969
കുമാരസംഭവം പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1969

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
Aniyaththi എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1955