ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ

Released
Sree Guruvayorappan
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 23 August, 1972