ഡാറ്റാബേസ് സഹായികൾ

യുണീക്കോഡ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഈ സിനിമ/സംഗീത വിവരശേഖരണത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ? ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രയത്നത്തേയും ആ പാട്ടിന്റെ പിന്നണിയിലുള്ള സംഗീതജ്ഞരേയും കവികളെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ? ഒരു സിനിമയുടെയോ സിനിമാപ്രവർത്തകരുടെയോ വിവരങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ ? എങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്രസംരംഭത്തിൽ പങ്ക് ചേരുക. ഒരു ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരോ ചെറു വിവരങ്ങളും  ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ചേർക്കാനോ/തിരുത്താനോ സഹായകമായ ചില ഗൈഡുകളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

AttachmentSize
Image icon m3db-logo-new.jpg49.93 KB
Image icon M3DB-Profile-Template.jpeg210.7 KB