വീരൻ

Veeran
Veeran Actor
Veeran
Date of Death: 
Friday, 1 February, 1980
വീര രാഘവൻ നായർ
കഥ: 1

തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിൽ ധാരാളം നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വീരരാഘവൻ നായർ. ആ‍ാനുകാലികങ്ങളിലും ‘വീരൻ’ എന്നപേരിൽ നാടകങ്ങൾ പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ‘കന്യാകുമാരി’ യിൽ ഒരു പ്രധാനവേഷം ചെയ്തു. കള്ളിച്ചെല്ലമ്മയിലും.

 

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് :- കടപ്പാട്: എതിരൻ കതിരവൻ, രാജഗോപാൽ ചെങ്ങന്നൂർ,  പ്രമോദ് പിള്ള