അഭയം

Released
Abhayam (Malayalam Movie)
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 September, 1970