ചുംബനങ്ങളനുമാത്രം

 

ചുംബനങ്ങളനുമാത്രം വെമ്പി
വെമ്പിത്തുളുമ്പും  നിൻ
ചുണ്ടുരണ്ടു, മെന്നെന്നേയ്ക്കു
മടഞ്ഞാൽ പിന്നെ
നിന്നെയോർക്കാനാരു കാണും നീ
യതിനാൽ നിനക്കുള്ള
നിർവൃതികളൊന്നു പോലും
ബാക്കി വയ്ക്കൊല്ലേ
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chumbanangal anumathram

Additional Info