ഗൗതമൻ

Gouthaman
കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
സംവിധാനം: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

സംവിധായകൻ ഗൗതമൻ.  കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിൽ  ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്