അമേരിക്കൻ അമ്മായി

American Ammayi
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 18 February, 1999