ചാന്ദ്നി

Chandni
ചാന്ദ്നി
ജൂനിയർ
സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രണയലേഖനം