സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം

Released
Sathyambhamakkoru Premalekhanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 26 August, 1996