ജമിനി കളര്‍ ലാബ്

Title in English: 
Gemini Color Lab

ഫിലിം  സ്റ്റുഡിയോ. മദ്രാസില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.