ജവാൻ ഓഫ് വെള്ളിമല

Released
Jawan Of Vellimala
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 October, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ചിമ്മിനി ഡാം.