മറയുമോ(Remix)

Year: 
2012
Marayumo
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മറയുമോ പൂന്തോപ്പും പൂഞ്ചോലേം  പൂങ്കാറ്റും  പുൽമേടും കാനനങ്ങൾ
കാട്ടുതീയിൽ ചിതയിൽ  ഉരുകുമോ....
മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ലക്കും ദിക്കും തെറ്റി വീഴും പോലെ......
എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതലറി പോകും ഈ മറ്റും കോളും
വല്ലാതീ യോഗം മാറുന്നോ
കരിമഴയും കനലുകളും ഒഴിയാതീ മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ
പോകാനിനി വേറൊരു താഴ്വരയുണ്ടോ.(2)

പുലരുമോ........പുലരുമോ വീണ്ടും പുതിയൊരു യുഗമിവിടെ
മലരിൽ വണ്ടാടും പുഴയിൽ മീനോടും
വാനം വർണ്ണാഭമാകും
തേനോലും കിളിപ്പാട്ടിൽ.....ഭൂമിയാം ദേവി തൻ മനം നിറയും കാലം
പുലരൊളിയും  പുതുമഴയും കനിവോടീ മണ്ണിൽ വീഴുമ്പോൾ
എതിരേൽക്കാൻ താഴ്വരയുണ്ടോ.......(2)

(പല്ലവി)
 

Marayumo (Remix) - Jawan of vellimala