രഘുരാമൻ

Name in English: 
Raghuraman

കളറിസ്റ്റ്.

സിനിമ: കോക്ടെയിൽ