ജിസ് ജോയ്

Jis Joy
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 12
സംവിധാനം: 5
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4