Dileep Viswanathan

Dileep Viswanathan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • കാതിൽ തേന്മഴയായ് - M

  കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ (2)
  കടൽക്കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾകുളിർത്താരാരോ
  മധുരമായ് പാടും മണിശംഖുകളായ്
  കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ

  ഒഴുകുന്ന താഴംപൂ മണമിതു നാമെന്നും
  പറയാതെയോർത്തിടും അനുരാഗഗാനംപോലെ  (2)
  ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ ആ .....
  ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ മലർക്കൊമ്പിലേതോ കുയിൽ
  കടൽപെറ്റൊരീ മുത്തു ഞാനെടുക്കും (കാതിൽ...)

  തഴുകുന്ന നേരംപൊന്നിതളുകൾ കൂമ്പുന്ന ‌‌
  മലരിന്റെ നാണംപോൽ അരികത്തുനിൽക്കുന്നു നീ  (2)
  ഒരു നാടൻപാട്ടായിതാ ....
  ഒരു നാടൻ പ്രേമത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പാട്ടായിതാ
  കടൽത്തിരയാടുമീ തീമണലിൽ (കാതിൽ...)

   

 • വാകപ്പൂമരം ചൂടും

  വാകപ്പൂ മരം ചൂടും വാരിളം പൂങ്കുലക്കുള്ളിൽ
  ‍വാടകയ്ക്കൊരു മുറിയെടുത്തു വടക്കൻ തെന്നൽ
  പണ്ടൊരു വടക്കൻ തെന്നൽ

  വാതിലിൽ വന്നെത്തി നോക്കിയ വസന്തപഞ്ചമിപ്പെണ്ണിൻ
  ‍വളകിലുക്കം കേട്ടു കോരിത്തരിച്ചു നിന്നു..തെന്നൽ തരിച്ചു നിന്നു
  വിരൽ ഞൊടിച്ചു വിളിച്ച നേരം വിരൽ കടിച്ചവളരികിൽ വന്നു
  വിധുവദനയായ് വിവശയായവൾ ഒതുങ്ങി നിന്നു നാണം കുണുങ്ങി നിന്നു..
  (വാകപ്പൂ മരം ചൂടും....)

  തരള ഹൃദയ വികാരലോലൻ തെന്നല‍വളുടെ ചൊടി മുകർന്നു
  തണുവണിർ തളിർ ശയ്യയിൽ തനു തളർന്നു വീണു..തമ്മിൽ പുണർന്നു വീണു.
  പുലരി വന്നു വിളിച്ച നേരം അവനുണർന്നൊന്നവളെ നോക്കി
  അവളടുത്തില്ലകലെയെങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയി..തെന്നൽ പറന്നു പോയി..
  (വാകപ്പൂ മരം ചൂടും....)

 • അകലെ അകലെ നീലാകാശം

  അകലെ....അകലെ... നീലാകാശം
  ആ ആ ആ.... 
  അകലെ അകലെ നീലാകാശം
  അലതല്ലും മേഘതീർഥം
  അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
  അലതല്ലും രാഗതീർഥം
  അകലേ...നീലാകാശം

  പാടിവരും നദിയും കുളിരും
  പാരിജാത മലരും മണവും
  ഒന്നിലൊന്നു കലരും പോലെ
  നമ്മളൊന്നായലിയുകയല്ലേ 
  (അകലെ... )

  നിത്യസുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
  നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
  വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
  വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ

  അകലെ അകലെ നീലാകാശം
  അലതല്ലും മേഘതീർഥം
  അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
  അലതല്ലും രാഗതീർഥം
  അകലേ...നീലാകാശം

 • അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം

  അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം
  കപ്പലു പോലെ വരുന്നേരം
  ഇക്കരെ നിങ്ങടെ ചങ്ങാടങ്ങളും
  പത്തേമാരിയുമെത്തേണം (2)

  പത്തേമാരിയിൽ താലപ്പൊലിയുമായ് വന്നു വിളിക്കേണം
  ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണം
  കാഹളം വേണം ബ്യൂഗിളും   വേണം
  ബാൻഡു മേളം വേനം
  ആശകളേറെ കൊതിയേറെ
  ആറടിമണ്ണിൽ വിധി വേറെ
  ആരറിയുന്നു അതിലേറെ (അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം..)

  ദൂരം തേടുന്ന നൗകകൾ പിന്നെയും തീരത്തു വന്നീടും
  തുറമുഖ തീരത്ത് വന്നീടും
  കൂടു വെടിഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവൻ എന്നു മടങ്ങീടും
  പതിവായ് പോകും ഇടമെല്ലാം പിരിയാതെന്നും തുണയാകാൻ
  ഇനിയാരാരോ ആരാരോ (അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം..)

 • ഒരു നിമിഷം തരൂ

  ഒരു നിമിഷം തരൂ നിന്നിലലിയാൻ
  ഒരു യുഗം തരൂ നിന്നെയറിയാൻ
  നീ സ്വർഗ്ഗരാഗം ഞാൻ രാഗമേഘം (2)

  നീലാംബരത്തിലെ നീരദകന്യകൾ
  നിൻ‌നീലമിഴികണ്ടു മുഖം കുനിച്ചു (നീലാംബരത്തിലെ)
  ആ നീലമിഴികളിൽ ഒരു നവസ്വപ്‌നമായ്
  നിർമ്മലേ എന്നനുരാഗം തളിർത്തുവെങ്കിൽ
  (ഒരു നിമിഷം)

  നീർമുത്തു ചൂടിയ ചെമ്പനീർമൊട്ടുകൾ
  നിൻ ചെഞ്ചൊടികണ്ടു തളർന്നുനിന്നു (നീർമുത്തു ചൂടിയ)
  ആ ചെഞ്ചൊടികളിൽ ഒരു മൌനഗീതമായ്
  ഓമലേ എൻ‌മോഹം ഉണർന്നുവെങ്കിൽ
  (ഒരു നിമിഷം)

 • ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും

  ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
  ചന്ദനപ്പൂ‍മ്പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി (ഇന്ദു)
  കഞ്ജബാണദൂതിയായ്‌ നിന്നരികിലെത്തി
  ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി (ഇന്ദു)

  ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരു മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു
  പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ടെ..ആ. (ഏലസ്സിൽ)
  മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
  നിസരിമരിസ നിസരിമ രിസരി
  രിമപനിപമ രിമപനി പമപ
  മപനിസനിപ മപനിസനിരി സനിസ
  മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
  താമരക്കണ്മുനകളാൽ പകർത്തിവച്ചു (ഇന്ദു)

  ഏതൊരുഗ്ര തപസ്സ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
  കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ്‌ നീ പടരൂ ..ആ. (എതൊരു)
  പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
  ആ.ആ..ആ.
  പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
  നിൻ തൂമിഴികളിൽ അനംഗന്റെ പ്രിയ ബാണങ്ങൾ (ഇന്ദു)

 • ശ്രീലതികകൾ

  ആ...ആ...ആ...ആ...ആ...

  ശ്രീലതികകൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ

  വാ കിളിമകളേ തേൻകുളുർമൊഴിയേ

  അരിയൊരീയൂഞ്ഞാൽ അതിലിരുന്നാടൂ

  കനകലിപികളിലെഴുതിയ കവിതതൻ അഴകെഴും

  (ശ്രീലതികകൾ)

  ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ

  പോരികെൻ തരള നാദമായ്

  മധുരഭാവമായ് ഹൃദയഗീതമായ് വരിക

  ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ

  സരിമ സരിമപ സരിമപനി സരിമപനിസ സരിമപനിസരി രിമപനിസരിമപ....ആ....

  (ശ്രീലതികകൾ)

  ഏഴുപൊൻ‌തിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു ദീപമായുണരു നീ...

  പോരികെൻ കരളിലാകവേ

  മലയസാനുവിൽ നിറനിലാവുപോൽ വരിക

  ഏഴുപൊൻ‌തിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു ദീപമായുണരു നീ...

  പമരി പമരിസ പമരിസനി പമരിസനിപ പമരിസനിപമ പമരിസനിപമസ.........ആ....ആ.....

  (ശ്രീലതികകൾ)

 • ഋതുസംക്രമപ്പക്ഷി പാടി

   

  ഋതുസംക്രമ പക്ഷി പാടി
  സുകൃത സങ്കീര്‍ത്തനം പാടി
  ഹൃദയ കല്ലോലിനി തീരങ്ങളില്‍ നിന്നും
  ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി   (ഋതു സംക്രമ )

  ഇണയുടെ തീരാത്ത ദാഹങ്ങള്‍ ഇന്നലെകള്‍
  ഇവിടെ നടമാടി തിമര്‍ത്തു
  ഉണരാത്ത ദേവന്റെ തിരുനടയില്‍
  ഒരു സര്‍ഗ്ഗ യുഗ സന്ധ്യ കൈ കൂപ്പി നിന്നു  (ഋതു സംക്രമ )

  നവ ഭാവുകത്തിന്റെ നാളങ്ങള്‍
  കര്‍പ്പൂരം ഉഴിയുന്നു മകനെ നിനക്കായി  (2 )
  മകനെ നിനക്കായി കര്‍പ്പൂരം ഉഴിയുന്നു
  ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ കര്‍മങ്ങള്‍ തേടുന്നോരുന്മയോ
  നക്ഷത്രമായി വിരിയും
  നക്ഷത്രമായി വിരിയും (ഋതു സംക്രമ )

 • ആയിരം കണ്ണുമായ്

  ആയിരം കണ്ണുമായ്
  കാത്തിരുന്നൂ നിന്നെ ഞാൻ
  എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ

  മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
  വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
  ഓമനേ നീ വരും
  നാളുമെണ്ണിയിരുന്നു ഞാൻ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെൻ‌റെ
  ജന്മ സാഫല്യമേ
  വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെൻ‌റെ
  ജന്മ സാഫല്യമേ
  (ആയിരം)

  തെന്നലുമ്മകളേകിയോ
  കുഞ്ഞു തുമ്പി തം‌മ്പുരു മീട്ടിയോ
  ഉള്ളിലേ മാമയിൽ നീല പീലികൾ വീശിയോ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  തെന്നലുമ്മകളേകിയോ
  കുഞ്ഞു തുമ്പി തം‌മ്പുരു മീട്ടിയോ
  ഉള്ളിലേ മാമയിൽ നീല പീലികൾ വീശിയോ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  എൻ‌റെ ഓർമയിൽ പൂത്തുനിന്നൊരു
  മഞ്ഞ മന്ദാരമേ
  എന്നിൽ നിന്നും പറന്നുപോയൊരു
  ജീവചൈതന്യമേ
  (ആയിരം)

ലേഖനങ്ങൾ

Entries

Post datesort ascending
Studio റെഡ് ചില്ലീസ് വ്യാഴം, 19/01/2023 - 11:08
Artists മറിയം ബുധൻ, 15/12/2021 - 14:59
Artists പ്രദീപ് ജോസഫ് Sat, 15/05/2021 - 21:15
Artists സിറിൾ പി എസ് Sat, 15/05/2021 - 18:18
Artists ജയേഷ് ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:31
Artists നജീബ് എം എസ് ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:23
Artists വിൻസെൻ്റ് കെ വി ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:21
Artists ജോസി പീറ്റർ ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:20
Artists ലെനു ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:17
Artists രജിത് ജോർജ്ജ് ചൊവ്വ, 26/01/2021 - 12:16
Artists ഷോമി ഡേവിസ് ബുധൻ, 13/01/2021 - 21:33
Artists റിസൻ എം ആർ Sun, 10/01/2021 - 20:03
Artists വിലാസിനി വ്യാഴം, 07/01/2021 - 10:11
Artists ദീപ മേനോൻ വ്യാഴം, 31/12/2020 - 10:49
Artists ജയകുമാർ ബുധൻ, 30/12/2020 - 20:02
Artists സദാനന്ദൻ കെ ബുധൻ, 30/12/2020 - 11:38
Artists ദിനേശ് തൃപ്പയാർ ബുധൻ, 30/12/2020 - 10:56
നിർമ്മാണം ശ്രീജിത്ത്‌ രാമചന്ദ്രന്‍ ബുധൻ, 04/07/2018 - 09:43
Film/Album കല വിപ്ലവം പ്രണയം Sun, 20/08/2017 - 13:02
ബാനർ ദിര്‍ഹം ഫിലിംസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് Sun, 20/08/2017 - 12:58
Film/Album മലേറ്റം ചൊവ്വ, 01/03/2016 - 13:59
Book page കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ- 2015 സമ്പൂർണ്ണം ചൊവ്വ, 01/03/2016 - 11:45
Film/Album കടുവാ തോമ ചൊവ്വ, 13/10/2015 - 19:21
Film/Album ശോഭനം ചൊവ്വ, 13/10/2015 - 19:12
Artists കെ എസ് ശിവചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ, 13/10/2015 - 19:11
Artists സുമ മേനോൻ ചൊവ്വ, 13/10/2015 - 17:56
Artists രമേഷ് കുമാർ ചൊവ്വ, 13/10/2015 - 17:46
Artists വി എസ് രാഘവൻ ബുധൻ, 08/04/2015 - 09:39
Artists വി കരുണാകരൻ ബുധൻ, 08/04/2015 - 09:36
Artists പ്രേം നവാസ് ബുധൻ, 08/04/2015 - 09:25
Artists മുരളി കൃഷ്ണ ബുധൻ, 01/04/2015 - 22:18
Artists ശിവാനന്ദൻ ബുധൻ, 01/04/2015 - 21:59
Artists പി കെ ഗോപി ബുധൻ, 01/04/2015 - 21:58
Artists ശാന്തൻ ബുധൻ, 01/04/2015 - 20:03
Artists രാമറാവു ബുധൻ, 01/04/2015 - 19:39
Artists ശാലിനി സിംഗ് ബുധൻ, 01/04/2015 - 19:37
Artists എം കെ ആർ നമ്പ്യാർ Mon, 30/03/2015 - 19:30
Artists തങ്കപ്പൻ Mon, 30/03/2015 - 19:26
Artists ഹരിനാരായണൻ ബുധൻ, 25/03/2015 - 20:30
Artists രമേഷ് ചൊവ്വ, 24/03/2015 - 19:18
Artists വിജയകൃഷ്ണൻ ചൊവ്വ, 24/03/2015 - 19:05
Artists ശാലിനി ബുധൻ, 11/03/2015 - 09:37
Artists കോഴിക്കോട് സിദ്ദിഖ് ബുധൻ, 11/03/2015 - 09:05
Artists കാഴ്ച ചലച്ചിത്ര വേദി ചൊവ്വ, 10/03/2015 - 14:16
Artists ഷാജി മാത്യു ചൊവ്വ, 10/03/2015 - 14:12
Artists നാസ്സർ Sat, 28/02/2015 - 19:57
Artists മണി ഷൊർണ്ണൂർ ബുധൻ, 25/02/2015 - 18:58
Artists മഹാദേവൻ ബുധൻ, 25/02/2015 - 18:55
Artists ചന്ദ്രശേഖരൻ Sat, 07/02/2015 - 12:30
Artists ചന്ദ്രൻ നായർ വെള്ളി, 06/02/2015 - 19:46

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
പളുങ്കുപാത്രം വ്യാഴം, 04/04/2024 - 09:41
പൂജാപുഷ്പം വ്യാഴം, 04/04/2024 - 09:38
അടയാളം ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:32 QC & LC Done
അഭയം തേടി ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:27
ഇത്രയും കാലം ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:26
ഭൂമിക ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:24
കിഴക്കൻ പത്രോസ് ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:24 വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ദി പ്രീസ്റ്റ് ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:22 artist added
ടർബോ ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:21
കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ബുധൻ, 03/04/2024 - 11:19 പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ആർ ഗോപിനാഥ് Mon, 25/03/2024 - 14:18
കണ്ടതും കേട്ടതും Mon, 25/03/2024 - 14:17
ദൈവത്തെയോർത്ത് Mon, 25/03/2024 - 14:15
കുറുപ്പിന്റെ കണക്കുപുസ്തകം Mon, 25/03/2024 - 14:14
നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു Mon, 25/03/2024 - 14:13
മാന്ത്രികക്കുതിര Mon, 25/03/2024 - 14:12
കുടുംബ കോടതി Mon, 25/03/2024 - 14:11 ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ ചേര്‍ത്തു
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള Mon, 25/03/2024 - 14:11
പിടക്കോഴി കൂവുന്ന നൂറ്റാണ്ട് Mon, 25/03/2024 - 14:10 നയന (അഭിനേത്രി ) ചേർത്തു
അവിട്ടം തിരുനാൾ ആരോഗ്യശ്രീമാൻ Mon, 25/03/2024 - 14:09 ഒരു പോസ്റ്റർ ചേർത്തു
ഒരു റൊണാൾഡോ ചിത്രം Mon, 25/03/2024 - 14:01
വുൾഫ് Mon, 25/03/2024 - 14:01
സാറാസ് Mon, 25/03/2024 - 14:00
അർജുൻ നായർ Mon, 25/03/2024 - 13:59 Comments opened
കുഞ്ഞെൽദോ Mon, 25/03/2024 - 13:59
ആശിഷ് ജോസ് ഇല്ലിക്കൽ വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:46
ഗെയിമർ വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:45
വൈറൽ സെബി വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:44 പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ഫിലിപ്സ് വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:43 പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
എന്താടാ സജി വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:42 പുതിയ വിവരം ചേർത്തു.
കുറ്റിപ്പുറം പാലം വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:41
അണ്ടർ വേൾഡ്‌ വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:37 Comments opened
ചേര വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:36
മധുവിധു വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:29
നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:28
മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:27 പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
കള്ളനും ഭഗവതിയും വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:22
മിസ്റ്റിക് റൂം ചെന്നൈ വ്യാഴം, 29/02/2024 - 20:21
ദിപു എൻ ബാബു വ്യാഴം, 01/02/2024 - 11:06
മരതകം വ്യാഴം, 01/02/2024 - 11:04
വെടിക്കെട്ട് വ്യാഴം, 01/02/2024 - 11:04
ദി ടീച്ചർ ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:12
ആർ ഡി എക്സ് ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:11 പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
ഏലം പടി എലോ ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:08
മംഗളം ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:07
കാവാലം കായൽ ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:07
മാനത്തെ മാരിവിൽ ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:07
ചാരത്ത് നീ ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:06
ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ചൊവ്വ, 09/01/2024 - 14:05
സെറിൻ ഷിഹാബ് ചൊവ്വ, 05/12/2023 - 13:03 പുതിയ അഭിനേത്രിയെ ചേർത്തു.

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
കെ പി എ സി ലളിത
100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാർട്ട് 1 added film page
കരീബിയൻസ് Created Profile
യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
എൻട്രി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നി കൊ ഞാ ചാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
മൈ ഫാൻ രാമു അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
മുല്ലമൊട്ടും മുന്തിരിച്ചാറും Added details and posters
തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു. പോസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തു.
ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു. പോസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തു.

Pages