ഗെയിമർ

Gamer (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പണത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ  അടങ്ങാത്ത ആർത്തി തന്റെ ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദങ്ങളിലും തൊഴിലിലും  അടക്കം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എങ്ങിനെ പകയോടെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു എന്നാണൂ മുഖ്യപ്രമേയം.

 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
101മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 April, 2014

gamer poster

-rx5-N8149Q