ലഭ്യമായിട്ടില്ല

Unavailable
labhyamayittilla-datas unable to get
uncategorised datas
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 112
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 8
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 197
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 1

ചലച്ചിത്രത്തിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നവയാണ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന പേരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണേൽ  ദയവായി ഡേറ്റാബേസിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.