ബെസ്റ്റ് ഓഫ്

Year: 
2010
best of luck
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്
യോ.. വാട്ട് യൂ വാണ്ട്
പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ കേൾക്കാത്ത പാട്ടോ
യോ.. വാട്ട് യൂ നീഡ്‌
തോലില്ലാ ചെണ്ടയ്ക്ക് താളം തുള്ളും

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ഇവിടെ ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു]

BEST OF LUCK Title song