സ്നേഹമെ ശ്ലാഘ്യം

സ്നേഹമെ ശ്ലാഘ്യം സ്നേഹമെ ഭാഗ്യം
ലോകരിതറിയരുതോ
സ്നേഹ ശക്തിയാല്‍ സര്‍വ്വാഭീഷ്ടം
ജയകരമായിടുന്നു

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (1 vote)
snehame slakhyam

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം