ആടയാഭരണാദികൊണ്ടു

ആടയാഭരണാദികൊണ്ടു സദാ വിഭൂഷിതയാ
മമ ശാശ്വതകോമളീമ പരി
പൂര്‍ണ്ണതയേറ്റീടുവാന്‍ മമ ശാശ്വത

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (1 vote)
adayabharanadi kond

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം