ആടയാഭരണാദികൊണ്ടു

Year: 
1938
Film/album: 
adayabharanadi kond
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ആടയാഭരണാദികൊണ്ടു സദാ വിഭൂഷിതയാ
മമ ശാശ്വതകോമളീമ പരി
പൂര്‍ണ്ണതയേറ്റീടുവാന്‍ മമ ശാശ്വത

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]