കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ

കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ
പ്രേമരസാല്‍ ആസ്വദിക്കും
കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ
പ്രേമരസാല്‍ ആസ്വദിക്കും
നീലവിലോചനനെ നിര്‍മ്മലാത്മ കോമളനെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]