കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ

കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ
പ്രേമരസാല്‍ ആസ്വദിക്കും
കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ
പ്രേമരസാല്‍ ആസ്വദിക്കും
നീലവിലോചനനെ നിര്‍മ്മലാത്മ കോമളനെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
kaminimar manasathe

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം