ജഗദീശ്വര ജയ ജയ

Year: 
1938
Film/album: 
jagadeeswara jaya jaya
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ജഗദീശ്വര ജയ ജയ നാഥാ
വിഗതാമയ ഭാഗ്യസുദാതാ വര
മംഗള മന്ദിരമെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]