അതിസുഖമീവിധ

അതിസുഖമീവിധമൊരു നില വരുവാന്‍
തരമിതു ചേരുവതാരറിഞ്ഞു ശ്രീനിറഞ്ഞു
അതിസുഖമീവിധമൊരുനില വരുവാന്‍
തരമിതു ചേരുവതാരറിഞ്ഞു ശ്രീനിറഞ്ഞു
ശുഭകര മാധവനതി ഗുണമെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (1 vote)
athisughamee vidha

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: