ഭക്തപരായണാ പരമ

ഭക്തപരായണാ പരമ സംപൂജിത
ഭാഗതാനന്ദാ ലോകൈക വന്ദ്യാ
രഘുകുല നായകനേ ശ്രീരാമചന്ദ്രാ..
സങ്കടനാശകനേ സീതാപതേ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
bhakthaparayana parama

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: