ആഘോഷങ്ങളെന്തു

ആഘോഷങ്ങളെന്തു ചൊല്ലാം
ദിവ്യമാകും ഈ ദിനത്തില്‍
ഓണം തിരുവോണം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (1 vote)
akhoshangalenthu chollam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം