ആഘോഷങ്ങളെന്തു

ആഘോഷങ്ങളെന്തു ചൊല്ലാം
ദിവ്യമാകും ഈ ദിനത്തില്‍
ഓണം തിരുവോണം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]