ബാലൻ

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 19 January, 1938

മലയാളത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച ആദ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ബാലന്‍. 1928ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ചിത്രമായ വിഗതകുമാരന് ശേഷം പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബാലൻ പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കിലും പലരും ആദ്യ മലയാളസിനിമയായി കണക്കാക്കുന്നത് "ബാലനെ"യാണ്.വിഗതകുമാരനു ശേഷം 1933ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും നിശബ്ദ ചിത്രമായിരുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സവിശേഷത "ബാലനു" കൈവന്നത്.