ചേതോഹരം മദ്യപാനമതേ

ചേതോഹരം മദ്യപാനമതേ അത്
കൂടാതെ വാഴുവോന്‍ പാപിയതേ

സുഖസാരാമൃതാനന്ദ ദായകീ നിരുപമ മദരതി

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
chethoharam madyapanamathe

Additional Info