എന്നോടിത്ഥം കഥിക്കാനധിക

എന്നോടിത്ഥം കഥിക്കാനധിക പരിഭവം

എന്തുതാന്‍ വന്നു ചേര്‍ന്നു..
നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റങ്ങ പരപരിഷയില്‍ പ്രേമമൊന്നില്ല തെല്ലും
നിന്നില്‍ ബന്ധിച്ചുറപ്പിച്ചൊരു ഹൃദയമഴിക്കാവതല്ലൊന്നു കൊണ്ടും
എന്നില്‍ തന്വം ഗിശങ്കക്കിട ലവമരുതേ

സര്‍വ്വനാശം സ്വകാര്യയം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
ennodadhikam kadhikkanadhika

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം