ഭാരതത്തിന്‍ പൊന്‍‌വിളക്കാം

ഭാരതത്തിന്‍ പൊന്‍‌വിളക്കാം കേരളമേദിനീ ദേവി
ചാരുതരഗുണാരാമ രാജിതയല്ലോ
ശ്രീവിലാസമനോജ്ഞമാം ഈവിശിഷ്ടമഹീതലം
ഭൂവിലാര്‍ക്കും കണ്‍‌കുളിര്‍ക്കും ഭാസുരഭാഗ്യം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
bharathathin ponvilakkam

Additional Info