മദന വിലോലനേ

Year: 
1938
Film/album: 
madana vilolane
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മദന വിലോലനേ നാഥാ
ആകുല ഹരനേ ധീരാ
മദന വിലോലനേ നാഥാ
ആകുല ഹരനേ ധീരാ
താവക സന്നിധൗ ചേര്‍ന്നിഹ വാഴാം
സന്തോഷ സൗഭാഗ്യമേകീ
ആനന്ദ പീയൂഷം തേടീ
മദന വിലോലനേ നാഥാ
ആകുല ഹരനേ ധീരാ
ഭാസുരഭാവി മേന്മയിലേറ്റി
മദന വിലാസത്തിലാടി
സദയ കുതൂഹലത്തോടെ