പരമഗുരുവേ അഖിലപതിയേ

പരമഗുരുവേ അഖിലപതിയേ
നിഖിലലോകവും കരുണാരസത്താല്‍
ശ്രീകരതാക്കും കാരുണ്യമൂര്‍ത്തിയെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ]