മാനിനി മണിയോതും

Year: 
1938
Film/album: 
manini maniyothum
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മാനിനി മണിയോതും വിവരങ്ങള്‍
ആദരവോടിഹ കേട്ടിടുന്നു ഞാന്‍
ശുഭവസ്ത്രങ്ങളാല്‍ വേഷിതരായി
ചതുര്‍വിധ വിഭവ സംപൂജിതരായി

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]