ശോക്ക് ശോക്ക്

Year: 
1938
Film/album: 
shok shok
Lyrics Genre: 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ശോക്ക് ശോക്ക് ശോകിതമതിസുഖ
ജീവിതമോ മമ ഭാഗ്യമിതേഹെ
താതകിട തകിതാ തകിട തകി
താ കിടകിട
തകിതകിട തകിടതകി