ശോക്ക് ശോക്ക്

ശോക്ക് ശോക്ക് ശോകിതമതിസുഖ
ജീവിതമോ മമ ഭാഗ്യമിതേഹെ
താതകിട തകിതാ തകിട തകി
താ കിടകിട
തകിതകിട തകിടതകി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (1 vote)
shok shok

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം