വരൂ വരൂ സോദരാ

[ആത്മസഖി ചിത്രത്തിലെ ആത്മസഖി ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
varoo varoo sodara

Additional Info

Year: 
1952