ഇതോ ഹാ നിന്‍ നീതി

ഇതോ ഹാ നിന്‍ നീതി
ഇതോ നിന്‍ നീതി
ദുഃഖിതരാം തനയര്‍തന്നില്‍ ഹൃദയമില്ലേ
ദൈവമേ നിന്‍ ചതിയിതാമോ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
itho ha nin neethi

Additional Info

Year: 
1952

അനുബന്ധവർത്തമാനം