മറയുകയോ നീയെന്‍

മറയുകയോ നീയെന്‍
മറയുകയോ നീയെന്‍ മാനസ ശുകമേ
മറയുകയോ നീയെന്‍ മാനസ ശുകമേ
പ്രണയശോകം നിറഞ്ഞു
ഇണയെന്നെ വേര്‍പിരിഞ്ഞു
മറയുകയോ നീയെന്‍

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
marayukayo neeyen

Additional Info

Year: 
1952
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം