ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ

Brother Lakshman
ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 254

മദ്രാസ്സ്‌ യുനൈറ്റെഡ്‌ കോര്‍പ്പറേഷനിലൂടെയാണ്‌ അദ്ദേഹം സിനിമയിലെത്തിയത്‌. മെരിലാന്‍ഡ്‌ സ്വന്തമായി ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അവിടത്തെ സ്ഥിരം സംഗീതസംവിധായകനായി. 'ആത്മസഖി'യില്‍തുടങ്ങി കുറേകാലം ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. തിരുനയിനാര്‍കുറിച്ചി - ബ്രദര്‍ലക്ഷ്മണ്‍കൂട്ടുകെട്ട്‌ കുറേ പ്രശസ്ത ഗാനങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്തു. 'മാനസ സഞ്ചരരേ' എന്ന കീര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഈണത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ 'ആത്മവിദ്യാലയമേ' എന്ന ഗാനം എന്നും ഓര്മ്മിക്കപ്പെടും. ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്‌അദ്ദേഹത്തിന്‌ ബ്രദർ എന്ന വിശേഷണം കിട്ടിയത്‌.