ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സംഗീതം പകർന്ന ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന ആലാപനം രാഗം വര്‍ഷംsort descending
കാറ്റിലാടി കണ്മയക്കും ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1952
മോഹനം മോഹനം മോഹനം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1952
ആ നീലവാനിലെന്നാശകള്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, ടി എ മോത്തി 1952
ഇരുമിഴിതന്നില്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ജിക്കി 1952
ഇതോ ഹാ നിന്‍ നീതി ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1952
കന്നിക്കതിരാടും നാള്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കോറസ് 1952
മറയുകയോ നീയെന്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1952
വരൂ വരൂ സോദരാ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1952
ആഗതമായിതാ പുഷ്പകാലം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1952
നീയേ ശരണമെന്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1952
കാറ്റിലാടികണ്മയക്കും ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ടി എ മോത്തി, പി ലീല 1952
ലോകമേ കാലം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു 1952
ജലജല ജല്‍ജല്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ട്രിച്ചി ലോകനാഥൻ 1952
ജയം ജയം സ്ഥാനജയം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി 1952
സകലം വിധിയല്ലേ പാരില്‍ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ മെഹ്ബൂബ് 1953
പാടൂ മാനസമേ പാടൂ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ജിക്കി 1953
ആനന്ദവാസം അമരവിലാസം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ ലളിത, കോറസ് 1953
സുഖമേ സുഖമേ സ്വര്‍ഗ്ഗ സുഖമേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ ലളിത, കവിയൂർ രേവമ്മ 1953
പാഴിരുള്‍ മൂടി പാതയാകേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ ലളിത 1953
കളിയാടും പൂവേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ജിക്കി 1953
ഉല്ലാസം ഉലകെല്ലാം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ ലളിത, കവിയൂർ രേവമ്മ, മെഹ്ബൂബ് 1953
പോവുക നാം പോവുക നാം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ ലളിത, ഗോകുലപാലൻ , കോറസ് 1953
അഞ്ജനശ്രീധരാ ചാരുമൂര്‍ത്തേ പൊൻകതിർ പൂന്താനം എൻ ലളിത 1953
ആനന്ദരൂപൻ ആരിവനാരോ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ജിക്കി 1953
പ്രണയമോഹന സ്വപ്നശതങ്ങളാല്‍ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ഗോകുലപാലൻ , എൻ ലളിത 1953
ഓ പ്രേമമധുരമീ ജീവലോകമാകെ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ 1953
ആശങ്കാതിമിരം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1953
തുള്ളിത്തുള്ളി ഓടിവാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി 1954
ആനന്ദജാലങ്ങള്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1954
വാ‍ വാ എൻ ദേവാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി 1954
പാടിയാടി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ടി എസ് കുമരേശ് 1954
ഭൂവിങ്കലെന്നുമനുരാഗമതിന്‍ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി 1954
പുമുല്ല തേടി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ 1954
താരണത്തങ്കനിലാവേ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലളിത തമ്പി 1954
പുകളിന്റെ പൊന്നിൻ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1954
കളിയോടമിതില്‍ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി, വി എൻ സുന്ദരം 1954
മാരിക്കാറു മാറിപ്പോയി ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ് 1954
എന്‍ ജീവിതസുഖ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ലളിത തമ്പി 1954
താരേ വരിക നീ ചാരേ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, ശാന്താ പി നായർ 1954
ഒരുമയില്‍ നിന്നെ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, ശ്യാമള 1954
കണ്ണിനും കണ്ണായി നേടി അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി 1954
രാവിപ്പോൾ ക്ഷണ (bit) ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1954
മനോഹരമിതാ ഹാ അവകാശി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ലളിത തമ്പി 1954
നാഥനിരിക്കുമ്പോള്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി 1954
പാരാകവേ രാഗപ്പാലാഴിയാകവേ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ 1954
ഞാനനേകം നാളുണ്ടു (bit) അവകാശി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ 1954
എന്‍ കരളേല്‍ ബാല്യസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, ടി എസ് കുമരേശ് 1954
കൈമുതല്‍ വെടിയാതെ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ബി ശ്രീനിവാസ് 1955
പൊന്നിന്‍ പൂമേട ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി 1955
പൂമരക്കൊമ്പത്തു അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
വരുവിന്‍ വരുവിന്‍ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എം സരോജിനി 1955
വാ വാ മകനേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
പൈങ്കിളിയേ വാ വാ കാലം മാറുന്നു തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കവിയൂർ രേവമ്മ 1955
താനത്തന്നാനത്ത ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ് 1955
ദുഃസ്സഹവാക്കുകള്‍ അനിയത്തി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ സി എസ് രാധാദേവി 1955
കളിയല്ലേയീക്കല്യാണ ഭാവനാ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1955
ആത്മവിദ്യാലയമേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ ശാമ 1955
കാട്ടുമുല്ലേ നാണം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, ലളിത തമ്പി 1955
സത്യമോ നീ കേള്‍പ്പതെല്ലാം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1955
ആടുക ലവ് ഗേം നേടുക ലവ് ഗേം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ശാന്താ പി നായർ, കോറസ് 1955
മഹല്‍ത്യാഗമേ മഹിതമേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ബി ശ്രീനിവാസ് 1955
കാലമെല്ലാം ഉല്ലാസം സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി, വി എൻ സുന്ദരം 1955
ശ്രീദേവി പാരില്‍ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ് 1955
കൊച്ചുകുട്ടത്തീ കൊച്ചനിയത്തീ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ശാന്താ പി നായർ 1955
മലനാട്ടിന്‍ മക്കള്‍തന്‍ നേട്ടം സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ് 1955
ദേവാധി രാജാ വെല്‍ക ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കവിയൂർ രേവമ്മ, ലളിത തമ്പി 1955
ആ രോഹിതാശ്വൻ പിറന്ന ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ് 1955
ആനന്ദനന്ദകുമാരാ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1955
ആരുണ്ടു ചൊല്ലാൻ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല 1955
കാനനം വീണ്ടും തളിര്‍ത്തു C I D തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
ആരു വാങ്ങും ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1955
പാടെടി പാടെടി പെണ്ണേ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി 1955
നില്ലു നില്ലു ചൊല്ലുചൊല്ലു സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ബി ശ്രീനിവാസ് 1955
കരുണാസാഗരാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1955
ആരെല്ലാം പോരുന്നു ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ് 1955
അമ്മയുമച്ഛനും പോയേപ്പിന്നെ അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
കാണും കണ്ണിനു പുണ്യം C I D തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
കഴല്‍നൊന്തു കണ്മണി ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1955
പാഹിസകലജനനി അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി 1955
ഓളങ്ങളിലോടട്ടെ ഓടം കളിയാടട്ടെ സി ഐ ഡി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ് 1955
താനായി സര്‍വ്വം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ 1955
സത്യമേ വിജയതാരം ഹരിശ്ചന്ദ്ര തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി 1955
ബഹുബഹു സുഖമാം അനിയത്തി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കൊച്ചിൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ 1955
എന്തെന്ത്‌ ചൊന്നു നീ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി 1956
വിണ്ണില്‍ മേഘം പോലെ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1956
എത്ര എത്രനാളായ്‌ കാത്തു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, സി എസ് രാധാദേവി 1956
മഹാരണ്യവാസേ മന്ദഹാസേ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1956
ജയ് ജയ് ജയ് ജഗദലം മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ടി എസ് കുമരേശ്, കോറസ് 1956
ആടുപാമ്പേ ചുഴന്നാടു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1956
കണ്ണിനോട് കണ്ണു മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല 1956
തായേ കൈവെടിയാതെ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1956
പൂവണിപ്പൊയ്കയില്‍ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ജിക്കി 1956
മണിമാലയാലിനി ലീലയാം മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കോറസ് 1956
ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചരിഞാടുണ്ണി മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ എ പി കോമള 1956
കണ്ടതുണ്ടോ സഖി കണ്ടതുണ്ടോ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല അഠാണ, ജോൺപുരി, ശുദ്ധസാവേരി, മോഹനം 1956
ജീവേശ്വരാ നീ പിരിഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല 1956
തെന്നലേ നീ പറയുമോ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ സി എസ് രാധാദേവി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ 1956
ആരും ശരണമില്ലേ മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ഗുരുവായൂർ പൊന്നമ്മ 1956
കൂടുവിട്ട പൈങ്കിളിക്ക് മന്ത്രവാദി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ പി ലീല, കോറസ് 1956
കാലിതൻ തൊഴുത്തിൽ പാടാത്ത പൈങ്കിളി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ശാന്താ പി നായർ, കോറസ് 1957

Pages