കളിയോടമിതില്‍

കളിയോടമിതില്‍ പോയിടാം
ഗാനങ്ങള്‍ പാടി ജയം നേടി 
ഉല്ലാസമായ് ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ
കളിയോടമിതില്‍ പോയിടാം
ഗാനങ്ങള്‍ പാടി ജയം നേടി 
ഉല്ലാസമായ് ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ
ഓ... ദൂരെ ദൂരെ ഓ ദൂരെ ദൂരെ

കൈവിലങ്ങുകള്‍ പൊട്ടിപ്പോയെടാ
കായലിന്‍ കളിയോടത്തില്‍
കാണിക്കാമിനിക്കൈക്കരുത്തെടാ
തോണിയില്‍ തുഴഞ്ഞായത്തില്‍
(കൈവിലങ്ങുകള്‍. . )

ഇനിയെന്‍ ജീവിതലക്ഷ്യത്തി -
ലെത്തേണം മോദാല്‍ 
ഓ. . ഓ. . ഓ. . (ഇനിയെന്‍. . )
അതിനേകീടാം എന്‍ ജീവന്‍
ഞാനുമെന്‍ നാഥാ
ജയം നേടി ഉല്ലാസമായ്
ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ
ഇനിയെല്ലാരും നാമൊന്നായ്
ചെല്ലേണം വേഗാല്‍
ജയം നേടി ഉല്ലാസമായ്
ദൂരെ ദൂരെ - ദൂരേ - ദൂരേ ഓ

കാറുകൊള്ളുമ്പോള്‍ കായല്‍വെള്ളത്തില്‍
കാണും ഞാനെന്റെ പാറുവെ
കള്ളുതുള്ളിയെന്നുള്ളില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍
കാണും ഞാനുമെന്‍ റാണിയെ
തടുക്കും വൈരിയെ മടക്കും
നമ്മളിന്നടുക്കുമക്കരെയോരത്തില്‍
മിടുക്കുണ്ടെങ്കിലോ തടുത്തുകൊള്ളടാ
മീശക്കൊമ്പനെ മാറിക്കോ
മിടുക്കുണ്ടെങ്കിലോ തടുത്തുകൊള്ളടാ
മീശക്കൊമ്പനെ മാറിക്കോ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kaliyodamithil

Additional Info

Year: 
1954