അവകാശി

Avakashi (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 16 March, 1954