സി വി ശങ്കർ

C V Shankar
ശങ്കർ, ശങ്കരൻ
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1