പി എ തോമസ്

Name in English: 
P A Thomas

ഫോട്ടോ : നിഷാദ് ബാല